ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดแพร่
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน จังหวัดแพร่
ช่วงเวลา :
01-08-2556 ถึง 31-03-2557
งบประมาณ :
1,999,900.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [75%] [ 1,499,925 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  [25%] [ 499,975 บาท ตามสัดส่วน ]