: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด (DR.JIRARAT IEAMSAARD)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04041
ชื่อ - นามสกุล :     จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE409
โทรศัพท์ภายใน :     055964378
อีเมล์ :     jirarati@nu.ac.th
HomePage :     https://www.researchgate.net/profile/Jirarat_Ieamsaard
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Image Processing
Computer Vision
Machine Learning
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด 2564 - 2564 100,000 
2 ระบบตรวจวัดและหาจุด Ki-67 hot spot ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 2564 - 2564 100,000 
3 ระบบแผนที่นำทางเพื่อช่วยการค้นหาสินค้าภายในอาคารสินค้าขนาดใหญ่ 2563 - 2563 50,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและการมาตรฐานระบบสลับแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ตรงตามความต้องการของคนไทย 2565 - 2567 30,000,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Karma Wangchuk and Jirarat Ieamsaard Thailand COVID-19 pandemic data analysis using big data technology Songklanakarin Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 4 1119-1124 2022 - / 2022  - / 2022-10-28  Scopus 
2 Wisrut Kwankhoom, Jirarat Ieamsaard and Natradee Anupong COMPARATIVE STUDY OF SIFT AND SURF ALGORITHM FOR TRADITIONAL THAI PAINTING RECOGNITION ICIC Express Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 6 617-625 2021 - / 2021  - / 2021-05-27  Scopus 
3 Termritthikun C., Jamtsho Y, Ieamsaard J, Muneesawang P, Lee I, EEEA-Net: An Early Exit Evolutionary Neural Architecture Search Engineering Applications of Artificial Intelligence

[วารสารระดับนานาชาติ]

104 104397 2021 - / 2021  - / 2021-08-26  ISI 
4 Ieamsaard, J., Sandnes, F. E., & Muneesawang, P. Detection of Micro Contamination in Hard Disk Drives Using Angle Measurements and Bayesian Classification Journal of Computers

[วารสารระดับนานาชาติ]

29 1 152-159 2018 - / 2020  - / 2020-03-04  Scopus 
5 Ieamsaard, J., Muneesawang, P., & Sandnes, F.E. Automatic Optical Inspection of Solder Ball Burn Defects on Head Gimbal Assembly Journal of Failure Analysis and Prevention

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 2 435-444 2018 - / 2020  - / 2020-03-04  Scopus 
6 Ieamsaard, J., Sandnes, F. E., & Muneesawang, P. Reducing False Detection during Inspection of HDD using Super Resolution Image Processing and Deep Learning Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2-5 91-95 2017 - / 2020  - / 2020-03-04  Scopus 
7 Ieamsaard, J., Sandnes, F. E., & Muneesawang, P. An Area-Based Prior Value Method for Detection of Micro Contamination in Hard Disk Drives. IEEE Access

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 10017-1002 2017 - / 2020  - / 2020-03-04  Scopus 
8 Ieamsaard, J., Yammen, S., Muneesawang, P., & Sandnes, F. E. Vertical Edge Detection-Based Automatic Optical Inspection of HGA Solder Jet Ball Joint Defects ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2 173-181 2015 - / 2020  - / 2020-03-04  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3297 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด, ปฏิญญา สวนดอก, แสงชัย มังกรทอง โมบายแอปพลิเคชันระบบนำทางภายในอาคารโดยใช้ความจริงเสมือน นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2 3175 S. Yammen and J. Ieamsaard Newton s Cube Root Finding Data Sequence The 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Pattaya, Thailand.   
3 3176 J. Ieamsaard, S. Nathanael Charoensook and S. Yammen Deep Learning-based Face Mask Detection Using YoloV5 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Pattaya, Thailand   
4 2893 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด, อนุภัทร เอี่ยมคุ้ย, อริศรา นุชเปรม การพัฒนาระบบตรวจสอบและนับจานวนกระสอบบรรจุภัณฑ์: กรณีศึกษาบริษัทวังมะนาวเกษตรภัณฑ์จากัด การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
5 2939 Ieamsaard, J., Muneesawang, P., & Sandnes, F. E. Detection of micro contamination in hard disk drives using maximum likelihood estimation and angle detection 2016 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016   
6 2938 Ieamsaard, J., Yammen, S., & Muneesawang, P. Vertical edge detection-based automatic optical inspection for solder jet ball joint defect on Head Gimbal Assembly 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hua Hin, Thailand   
7 2940 Ieamsaard, J., Muneesawang, P., & Sandnes, F. E. Image based contamination detection on hard disk head gimbal assembly 2015 11th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Thailand   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อรองรับระบบการปรึกษาผ่านวีดีโอคอล ระบบ Chat และระบบการปรึกษาทางการแพทย์และเขียนโปรแกรม Web Service เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเวชระเบียนกับโรงพยาบาลศูนย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไพศาล มุณีสว่าง 31 พ.ค. 2564 ถึง 
27 มี.ค. 2565
1,300,000.00 390,000.00 งบภายนอก
กรมราชทัณฑ์
2 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล ไพศาล มุณีสว่าง 20 พ.ค. 2564 ถึง 
15 พ.ย. 2564
1,200,000.00 60,000.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รวม       2,500,000.00 450,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank