ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ช่วงเวลา :
20-05-2564 ถึง 15-11-2564
งบประมาณ :
1,200,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ไพศาล มุณีสว่าง  [45%] [ 540,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น  [30%] [ 360,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: กันตินันท์ มากมี  [5%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด  [5%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: มัทรียา ราชบัวศรี  [5%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สิริพร จันทร์บรรจง [5%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: กิตติยา สังข์เครืออยู่ [5%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]