รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: เศรษฐา ตั้งค้าวานิช   [20.00%] [ 20,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: จิราพร พุกสุข   [20.00%] [ 20,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด   [20.00%] [ 20,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุพงศ์ สอนคม   [20.00%] [ 20,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: น.พ.วินัฐ แก้วต้น [20.00%] [ 20,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 2
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

blank