: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     T06
ชื่อ - นามสกุล :     ณัฐชา   ฮุนพานิช
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE106
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4092
อีเมล์ :     natchah@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท กศม.ประกันคุณภาพ ม.นเรศวร
2 ปริญญาตรี วท.บ.สถิติ ม.นเรศวร
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิง (Citation) และการจัดคุณภาพวารสาร (Quartile) ผลงานการตีพิมพ์ของนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 - 2565
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ : กรณีศึกษา วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564 - 2564 1,000 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาระบบการเดินเอกสารด้านงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2564 5,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ณัฐชา ฮุนพานิช และ ภาณุ บูรณจารุกร การปรับปรุงการเดินเอกสารงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

[วารสารระดับชาติ]

4 1 1-15 2021 - / 2021  - / 2021-07-13   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3311 ณัฐชา ฮุนพานิช การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ : กรณีศึกษา วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 "โมกวิชาการ 64" ผ่านระบบออนไลน์

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank


ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank