รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ : กรณีศึกษา วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ณัฐชา ฮุนพานิช   [100.00%] [ 1,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 1,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ณัฐชา  ฮุนพานิช
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ : กรณีศึกษา วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 "โมกวิชาการ 64" ผ่านระบบออนไลน์  2021 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank