รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิง (Citation) และการจัดคุณภาพวารสาร (Quartile) ผลงานการตีพิมพ์ของนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ณัฐชา ฮุนพานิช   [100.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 0 บาท
ระยะเวลา :
 15 พฤศจิกายน 2564 - 14 มกราคม 2565

blank