: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต มาลากร (ASSOC. PROF. DR. TANIT MALAKORN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04004
ชื่อ - นามสกุล :     ธนิต  มาลากร
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE309
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4353
อีเมล์ :     tanitm@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech)
2 ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech)
3 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4 ม.ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย อัสสัมชัญ บางรัก
5 ม.ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น อัสสัมชัญ บางรัก
6 ม.ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น อัสสัมชัญ บางรัก
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Mathematical Control Theory, Multidimensional Linear Systems and Multiresolution Representation, Nonlinear Stochastic Systems, Linear & Nonlinear Filtering, Parameter Estimation, Mathematical Finance.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย 2558 - 2559 110,000 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โปรแกรมการตัดสินใจทางการเงิน : เฟสที่ 1ประกันชีวิต 2563 - 2563 50,000 
2 การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย 2559 - 2559 120,000 
3 การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน 2553 - 2554 80,000 
4 การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน 2552 - 2553 60,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 T. Malakorn and T. Iamtan Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectation-maximization algorithm coupled with a Gaussian particle filter Asia-Pacific Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 4 2018 - / 2018  - / 2019-08-14  Scopus 
2 Buncha Wattana,Tanit Malakorn,Ninnat Rachapradit and Supannika Wattana. Implications of Ethanol Production on Agriculture, Water Energy and Environment in Thailand วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

12 2 1-14 2017 - / 2018  - / 2018-01-12  TCI 
3 ธนภัทร เอี่ยมตาลและธนิตมาลากร การประมาณพารามิเตอร์สำหรับแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้่นสุ่มด้วยขั้นตอนวิธี EM : Parameter Estimation for the Stochastic Volatility Model using the EM Algorithm วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

11 2 1-7 2016 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
4 1.ธนภัทร เอี่ยมตาล
2.ธนิต มาลากร
การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

8 2 41-46 2013 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
5 Ball, J.A., Groenewald, G., Malakorn, T. Bounded real lemma for structured noncommutative multidimensional linear systems and robust control Multidimensional Systems and Signal Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 2-3 119-150 2006 - / 2017  22 / 2017-05-23  Scopus 
6 J.A.Ball, G.Groenewald, and T.Malakorn Conservative Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems. The State Space Method Generalizations and Applications. Operator Theory: Advances and Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

161 179-223 2006 - / 2017  - / -   
7 Ball, J.A., Groenewald, G., Malakorn, T. Structured noncommutative multidimensional linear systems SIAM Journal on Control and Optimization

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 4 1474-1528 2005 - / 2017  33 / 2017-05-23  Scopus 
8 Ball, J.A., Malakorn, T. Multidimensional linear feedback control systems and interpolation problems for multivariable holomorphic functions Multidimensional Systems and Signal Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 1 7-36 2004 - / 2017  7 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3179 ธนิต มาลากร, ชัชพิมุข หิรัญญชาติธาดา และ วิริทธิ์พล ภูมิประเทศ โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคัดเลือกแผนประกันชีวิต การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
2 1719 ธนิต มาลากร และ ธนภัทร เอี่ยมตาล ขั้นตอนวิธี EM ร่วมกับตัวกรองอนุภาคเกาส์เซียนสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ EECON-39

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรมเดอะรีเจน์ ชะอำบีช รีสอร์ท   
3 730 Tanit Malakorn and Thanapat Iamtan Parameter Estimation of Stochastic Volatility Models using Particle Method and EM Algorithm ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38 (EECON-38)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา   
4 52 Tanit Malakorn Time-Varying Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems. 33rd Electrical Engineering Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
5 33 Tanit Malakorn Application of Minimax LQG Theory in Inventory Management Systems การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2553

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Chulalongkorn University   
6 51 Tanit Malakorn and Joseph A. Ball Structured Noncommutative Multidimenisonsl Linear Systems and Scale-Recursive Modeling. 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems.Hungary

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Hungary   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ธนิต มาลากร ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการประยุกต์สำหรับนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร  2013-10-01 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย ISBN 978-974-03-3154-4   
2 ธนิต มาลากร   0000-00-00   
3 ธนิต มาลากร Conservative Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems. In: Alpay D., Gohberg I. (eds) The State Space Method Generalizations and Applications. Operator Theory: Advances and Applications, vol 161.   2006-01-01 Birkhäuser Basel, Basel-Boston-Berlin, DOI: 10.1007/3-7643-7431-4_4; Print ISBN: 978-3-7643-7370-2; Online ISBN: 978-3-7643-7431-0;   
4 ธนิต มาลากร ระบบพลวัตและการควบคุม  2018-08-01 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ประเทศไทย ISBN978-974-03-3765-2   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อคัดเลือกแผนประกันชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2584
เลขสิทธิบัตร ว1.009042
ลิขสิทธิ์   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank