รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โปรแกรมการตัดสินใจทางการเงิน : เฟสที่ 1ประกันชีวิต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ธนิต มาลากร   [100.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 50,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ธนิต มาลากร
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคัดเลือกแผนประกันชีวิต  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12  2021 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
blank