: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.พรนภา สุตะวงค์ (DR.PORNNAPA SUTAWONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01083
ชื่อ - นามสกุล :     พรนภา  สุตะวงค์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE425
โทรศัพท์ภายใน :     0819535764
อีเมล์ :     pornnapas@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปร.ด.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ม.นเรศวร
2 ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.นเรศวร
3 ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / การประเมินวัฏจักรชีวิต / การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 - 2565
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3524 Pornnapa Sutawong, Det Wattanachaiyingcharoen and Kamolporn Boonthavorn Participation Model in Refuse Derived Fuel (RDF) Case Study of Ban Klong Municipality The 6th EnvironmentAsia Virtual International Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Online from Kasetsart University, Bangkok, Thailand   
2 3525 Pornnapa Sutawong, Det Wattanachaiyingcharoen and Kamolporn Boonthavorn Water Management by Community Case Study of Ban Than Mayom The 6th EnvironmentAsia Virtual International Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Online from Kasetsart University, Bangkok, Thailand   
3 3526 Pornnapa Sutawong, Det Wattanachaiyingcharoen and Kamolporn Boonthavorn Efficiency of Wastewater Treatment Plants Case study of Queen Savang Vadhana Memorial Hospital The 6th EnvironmentAsia Virtual International Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 Online from Kasetsart University, Bangkok, Thailand   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank