: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา (ASST. PROF. DR.RATTAPOOHM PARICHATPREECHA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01074
ชื่อ - นามสกุล :     รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     รก.ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
สังกัดหน่วยวิจัย :     Infrastructure and Transportation Center
ห้องทำงาน :     ce227
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4058
อีเมล์ :     rattapoohmp@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D. Eng. in Structural Engineering Asian Institute of Technology
2 ปริญญาโท M. Eng. in Structural Engineering Asian Institute of Technology, Thailand
3 ปริญญาตรี B. Eng. (Hons) in Civil engineering Mahanakorn University of Technology
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
• Railway Infrastructure
• Railway Standardization
• Railway Track and Vehicle Monitoring
• Application of Artificial Intelligence in Civil Engineering Materials
• Monitoring and Maintenance of Infrastructure
• High Performance Concrete, High Strength Ultra Light Weight Concrete
• Smart and Green Concrete Technology
• Eco-Friendly Materials in Civil Engineering
 
  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank