รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพยากรณ์รังสีแสงอาทิตย์ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [100.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Karchung, Ruangsinchaiwanich S. Open-loop vector control of induction motor with space vector pulse width modulation technique  International Journal of Electrical and Computer Engineering 13 9 618 - 623 /2019  ได้ถูกคัดเลือกจากการประชุมวิชาการนานาชาติ  

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Estimating Electric Power Generation of Photovoltaic Power System with main variables that affect solar radiation by Artificial Neural Network   International Conference on Multi-Disciplinary Research Studies and Education  2020 Kuala Lumpur, Malaysia   
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม  การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6  2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทะเลแก้ว   
blank