ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบูรณาการและติดตามการขนส่งสินค้า (iFMS)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริษัท World Air Logistics
ช่วงเวลา :
23-01-2562 ถึง 23-01-2562
งบประมาณ :
4,628,800.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [60%] [ 2,777,280 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน  [40%] [ 1,851,520 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ระยะเวลา 12 เดือน
- ยังไม่มีเอกสารสัญญา