ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐเทศบาลเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ช่วงเวลา :
20-10-2560 ถึง 17-04-2561
งบประมาณ :
277,658.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 277,658 บาท ตามสัดส่วน ]