ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เทศบาลตำบลลานกระบือ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
ช่วงเวลา :
15-01-2552 ถึง 15-01-2553
งบประมาณ :
5,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 5,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]