ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
สังเคราะห์ความรู้ด้านมาตรการและบทบาทของระบบข้อมูลในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่วงเวลา :
13-02-2557 ถึง 31-03-2557
งบประมาณ :
1,496,770.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [100%] [ 1,496,770 บาท ตามสัดส่วน ]