: หน้าหลัก > บุคลากร > จำนวนบุคลากร << Backward || Forward >>

จำนวนบุคลากร

 
 
      จำนวนอัตรากำลัง
เลือกสังกัด :
หน่วยงาน ข้า
ราชการ
พ.
สายวิชาการ
พ.
สายบริการ
ผู้มีความรู้
ความสามารถ
ชาวต่าง
ประเทศ
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ประจำ
พ.
ราชการ
ลา
ศึกษา
พ.เงิน
รายได้
รวม
สำนักงานเลขานุการคณะ
-
-
1
-
-
-
2
1
-
3
1
งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
2
1
-
3
-
-
1
-
1
-
1
5
1
-
3
-
-
3
-
-
-
-
5
-
-
4
-
-
1
-
1
-
-
4
-
-
4
-
-
1
-
2
-
-
5
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
งานธุรการ
1
-
3
-
-
1
-
1
-
1
2
1
-
3
-
-
3
-
-
-
-
2
-
-
4
-
-
1
-
1
-
-
2
-
-
4
-
-
1
-
2
-
-
2
1
-
1
-
-
-
-
-
-
1
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
2
1
-
3
6
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
2
งานการเงินและพัสดุ
-
-
1
-
-
1
-
1
-
-
3
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
2
งานนโยบายและแผน
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
-
1
-
-
3
งานบริการการศึกษา
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
6
-
-
-
-
-
-
-
-
9
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10
5
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6
13
-
-
-
-
-
-
-
-
19
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
20
2
8
-
-
-
-
-
-
-
-
10
รวม
45
68
27
0
0
10
3
7
0
6
166
blank