: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ นุสิทธิ์ ( ASST. PROF. DR. KORAKOD NUSIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01067
ชื่อ - นามสกุล :     กรกฎ  นุสิทธิ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     อาจารย์
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Climate Change, Natural Resources and Disaster Research Unit
ห้องทำงาน :     CE306
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4065
อีเมล์ :     korakodn@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering Curtin Universiry
2 ปริญญาโท M.Eng. Engineering and Applied Geology Asian Institute of Technology
3 ปริญญาโท M.Eng. Geotechnical Engineering National University of Singapore
4 ปริญญาตรี B.Eng. Civil Engineering สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Numerical and Empirical Analysis in Geotechnical Engineering; Geotechnical Instrumentation; Transportation Geotechnics; Pavement Materials; Geological Hazards
 
  รางวัล  
ที่ วันที่ได้รับ รางวัล หน่วยงาน
1 19 มิถุนายน 2564 จากงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Does Asphalt Hot-Mix Recycling Provide Enough Friction?"ในการประกวดงานวิจัย APEC Innovation in Public Transport (INPUT) Competition ปี 2021 ในการประกวดงานวิจัย APEC Innovation in Public Transport (INPUT) Competition ปี 2021
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลของ PM2.5 จากประเทศเพื่อนบ้าน ต่อระดับ PM2.5 ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2565 - 2566 1,216,000 
2 การปรับปรุงวัสดุงานทางด้วยโพลีเมอร์เพื่อรับมือกับสภาพอากาศสุดโต่งในประเทศไทย 2562 - 2564 600,000 
3 การบริหารจัการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเล [โครงการชุด] 2561 - 2562 2,952,700 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Nusit, K., Jitsangiam, P. & Chindaprasirt, P. The Water-Repellent Ability of Road Pavement Material Stabilized with Synthetic and Natural Polymers Lecture Notes in Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

164 701-712 2022 - / 2021  - / 2021-10-08  Scopus 
2 Jitsangiam, P., Suwan, T., Nusit, K., Chindaprasirt, P. & Kwunjai, S. Crushed Rock Geopolymer as a Future Road Construction Material: An Evaluation of Compaction and Strength Characteristics Lecture Notes in Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

164 305-316 2022 - / 2021  - / 2021-10-08  Scopus 
3 Jitsangiam, P., Nusit, K., Likitlersuang, S., & Kodikara, J. Using Damage Evaluation to Assess the Fatigue Behaviour of Cement-Treated Base Material from Laboratory and Full-Scale Performance Tests Transportation Geotechnics

[วารสารระดับนานาชาติ]

26 100440 2021 2.436 / 2020  - / 2020-09-15  Scopus 
4 Jitsangiam, P., Nusit, K. , Nikraz, H., Leng, Z., Prommarin, J. & Chindaprasirt, P. Dense-Graded Hot Mix Asphalt with 100% Recycled Concrete Aggregate Based on Thermal-Mechanical Surface Treatment Journal of Material in Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

33 7 04021156 2021 - / 2021  - / 2021-01-21  ISI 
5 Sedthayutthaphong, N., Nusit, K. , Jitsangiam, P., Wongweeranimit, W. & Lersinghanart, N. Skid resistance of asphalt hot-mix recycling Naresuan Univertsity Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

In press 2021 - / 2021  - / 2021-01-21  TCI 
6 Peerapong Jitsangiam, Korakod Nusit, Hamid Nikraz, Zhen Leng, Jitinun Prommarin
and Prinya Chindaprasirt
Dense-Graded Hot Mix Asphalt with 100% Recycled Concrete Aggregate Based on Thermal-Mechanical Surface Treatment Journal of Materials in Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

33 7 2021 - / 2021  - / 2021-12-09  Scopus 
7 Jitsangiam, P., Nusit, K., Phenrat, T. , Kumlai, S., & Pra-ai, S. An examination of natural rubber modified asphalt: Effects of rubber latex contents based on macro- and micro-observation analyses Construction and Building Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

298 123158 2021 6.141 / 2021  - / 2021-04-01  ISI 
8 Maichin, P., Jitsangiam, P., Nongnuang, T., Boonserm, K., Nusit, K., Pra-ai, S., Binaree, T. & Aryupong, C. Stabilized High Clay Content Lateritic Soil Using Cement-FGD Gypsum Mixtures for Road Subbase Applications Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 1858 2021 - / 2021  - / 2021-04-08  Scopus 
9 ณธัญวัชญ์ เศรษฐยุทธพงษ์, กรกฎ นุสิทธิ์, พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม, วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร, นันทวัฒน์ ลือสิงหนาท ความต้านทานการลื่นไถลของแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีวัสดุผิวทางเดิมเป็นส่วนผสม วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

16 1 53-64 2021 - / 2021  - / 2021-06-23  TCI 
10 Sedthayutthaphong, N., Jitsangiam, P., Nikraz, H., Pra-ai, S., Tantanee, S. & Nusit, K. The Influence of a Field-Aged Asphalt Binder and Aggregates on the Skid Resistance of Recycled Hot Mix Asphalt Sustainability

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 19 10938 2021 - / 2021  - / 2021-10-08  ISI 
11 Jitsangiam, P., Nusit, K.,Chummuneerat, S., & Nikraz, H. The Behavior of Cement-Treated Crushed Rock Material Under the Cyclic-Loading Test with Multiple Amplitude of Applied Strain Advances in Environmental Vibration and Transportation Geodynamics

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 867-878 2020 - / 2020  - / 2020-04-16   
12 Odidi, S., Tantanee, S., Nusit, K., & Buranajarukorn, P. Factors Influencing the Uptake of Flood Mitigation Measured in Budalangi, Kenya. Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 1 80 - 90 2020 - / 2020  - / 2020-04-16  Scopus 
13 Jitsangiam, P., Nusit, K., & Nikraz, H. An Evaluation of Moisture Damage Resistance of Asphalt Concrete based on Dynamic Creep Characteristics KSCE Journal of Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 4 1610 - 161 2019 - / 2019  - / 2019-06-09  ISI 
14 Nusit, K., Tantanee, S., Subsomboon, K., Leungvichcharoen, S., & Yiemwattana, S. The Design of Flood Protection along Nan River, Phitsanulok Province, Thailand Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 129 - 137 2019 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
15 Jitsangiam, P., Nikraz, H. & Nusit, K. Performance and Evaluation of Hot Mix Asphalt with an Addition of Lime Kiln Dust as a Mineral Filler based on Western Australia Conditions Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

934 212 - 216 2018 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
16 Jitsangiam, P., Nikraz, H. & Nusit, K. Asphalt Concrete Moisture Damage Resistance: An Evaluation of the Coating Ability of Aggregates and Binders Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

934 217 - 221 2018 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
17 Jitsangiam, P., Nikraz, H., & Nusit, K. Crumb Rubber Modified Asphalt: A Laboratory Investigation based on Australian and Thailand Perspectives Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

934 206 - 211 2018 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
18 Jitsangiam, P., Chummuneerat, S., Nusit, K., Tanchaisawat, T. & Nikraz, H. New Mechanistic Framework for Evaluation of Cyclic Behaviour of Unsaturated Unbound Granular Materials International Journal of GEOMATE

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 39 111-123 2017 - / 2018  - / 2018-06-26  ISI 
19 Jitsangiam, P., Chummuneerat, S., Nusit, K., Tanchaisawat, T., Nikraz, H. A new mechanistic framework for evaluation of cyclic behaviour of unsaturated unbound granular materials International Journal of GEOMATE

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 39 111-123 2017 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
20 Nusit, K., Jitsangiam, P.Kodikara, J., Bui, H. H., & Leung, G. L. M., Advanced Characteristics of Cement-Treated Materials with respect to Strength Performance and Damage Evolution Journal of Materials in Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

29 4 2016 - / 2017  0 / 2017-06-14  ISI 
21 Jitsangiam, P., Nusit, K., Chummuneerat, S., Chindaprasirt, P., & Pichayapan, P., Fatigue Assessment of Cement-Treated Base for Roads: An Examination of Beam-Fatigue Tests Journal of Materials in Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

29 10 2016 - / 2016  - / 2017-05-25  ISI 
22 Nusit, K., & Jitsangiam, P. Damage Behaviour of Cement-Treat Base Material Procedia Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

143 161-169 2016 - / 2018  - / 2018-06-26  Scopus 
23 Nusit, K., Jitsangiam, P., Kodikara, J., Bui, H. H., and Leung, G., Dynamic modulus measurements of bound cement-treated base materials Geotechnical Testing Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 3 275-289 2015 0.663 / 2015  2 / 2017-05-22  ISI 
24 Kim, W., Miyata, A., Ashraf, A., Maruyama, A., Chidthaisong, A., Jaukaeo, C., Komori, D., Ikoma, E., Sakuria, G., Seoh, H., Son, I., Cho, J., Kim, J., Ono, K., Nusit, K., Moon, K., Mano, M., Yokozawa, M., Baten, M., Sanwangsri, M., Toda, M., Chaun, N., Pol-san, P., Yonemura, S., Kim,S., Miyazaki, S., Kanae, S., Phonkasil, S., Kammales, S., Takimoto, T., Nakia, T., Iizumi, T.,Surapipth, V., Sonklin, W., Lee, Y., Inoue, Y., Kim, Y., and Oki, T. FluxPro as a realtime monitoring and surveilling system for eddy covariance flux measurement Journal of Agricultural Meteorology.

[วารสารระดับนานาชาติ]

71 1 32-50 2015 - / 2018  - / 2018-06-26  ISI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3235 ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว, กรกฎ นุสิทธิ์ , พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม, สุริยาวุธ ประอ้าย, ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ, ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย การศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับงานทาง The 26th National Convention on Civil Engineering

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 Golden City Hotel, Rayong, Thailand   
2 3236 ณัฐนนท์ คุ้มครุฑ, กรกฎ นุสิทธิ์ , พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม, สุริยาวุธ ประอ้าย, ภัคพงศ์ หอมเนียม, และ ภูริชัย แก้วมา อิทธิพลของขนาดคละต่อกำลังรับแรงของหินคลุกผสมซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับชั้นพื้นทาง The 26th National Convention on Civil Engineering

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 Golden City Hotel, Rayong, Thailand   
3 3233 Nusit, K. , Jitsangiam, P. & Chindaprasirt, P. The water-repellent ability of road pavement material stabilized with synthetic and natural polymers The 4th International Conference on Geotechnical Transportations

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Chicago, Illinois, USA (Virtual Concference)   
4 3234 Jitsangiam, P., Nusit, K. & Chindaprasirt, P. Crushed Rock Geopolymer as a Future Road Construction Material: An Evaluation of Compaction and Strength Characteristics The 4th International Conference on Geotechnical Transportations

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Chicago, Illinois, USA (Virtual Concference)   
5 3010 ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว, กรกฎ นุสิทธิ์, พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม และ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมยางพาราและดินซีเมนต์ผสมยางสไตรีนอะคริลิค The 25th National Convention on Civil Engineering

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
6 3011 กัญจน์ สลีวงศ์, พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม และ กรกฎ นุสิทธิ์ การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้อยมาตรฐานด้วยวัสดุผสมซีเมนต์-โพลีเมอร์ The 25th National Convention on Civil Engineering

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
7 3012 ชัยสิทธิ์ เพ็งจันทร์, นิพันธ์ อินสุข, อภิวิชญ์ ทองรักษา, กรกฎ นุสิทธิ์ และ สุริยาวุธ ประอ้าย การศึกษาการถ่ายแรงจากดินคันทางสู่เสาเข็มรองรับในดินอ่อน ด้วยวิธีความสัมพันธ์ทางภาพถ่าย The 25th National Convention on Civil Engineering

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
8 2842 Odidi, S., Tantanee, S., Nusit, K., and Buranajarukorn, P. Factors Influencing the Uptake of Flood Mitigation Measured in Budalangi, Kenya International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali, Indonesia   
9 2807 Jitsangiam, P., Wongchana, P., Nusit, K., and Thongmunee, S. Laboratory Investigation and Modelling of Creep Bwhavior of Claystone in Mae Moh Open-Pit Mine The 5th ISRM Yong Scholars Symposium on Rock Mechanics and International Symposium on Rock Engineering for Innovative Future

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Okinawa, Japan   
10 2647 กรกฎ นุสิทธิ์, พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม, ณธัญวัชญ์ เศรษฐยุทธพงษ์,ไอรดาภรณ์ หาดแก้ว, ธงชัย อยู่ยอด และ อนุรักษ์ สุภาษี ดัชนีความแข็งแรงของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการทดสอบกำลังของวัสดุที่ต่างกัน (Strength Index of Asphalt Concrete Obtained from Different Strength Test) The 24th National Convention on Civil Engineering

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 Udonthani, Thailand   
11 2618 Jitsangiam, P., Nusit, K. & Nikraz, H. The Characteristics of Natural Clay-Cement Modified Crushed Rock Base The 4th ICTIM & Asphalt Pavement Construction and Maintenance Workshop

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2019 Jinan,China   
12 2540 Nusit, K., Jitsangiam, P., & Tantanee, S. The Application of Rock Hazard Rating System for Landslide Risk Assessment along the Local Road in Thailand International Conference on Capacity Building for Research and Innovation in Disaster Resilience

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Colombo, Sri Lanka   
13 2379 Jitsangiam, P., Nusit, K., Chummuneerat, S., Nikraz, H., & Tanchaisawat, T. The Behavior of Cement Treated Crushed Rock Material under the Cyclic-Loading Test with Multiple Amplitude of Applied Strain. The 8th International Symposium on Environmental Vibration and Transportation Geodynamics (ISEV2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Changsha China   
14 2195 Jitsangiam, P., Nikraz, H., Nusit, K. Performance and Evaluation of Hot Mix Asphalt with an Addition of Lime Kiln Dust as a Mineral Filler based on Western Australia Conditions 6th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Seoul, South Korea.   
15 2196 Jitsangiam, P., Nikraz, H., Nusit, K. Asphalt Concrete Moisture Damage Resistance: An Evaluation of the Coating Ability of Aggregates and Binders. 6th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Seoul, South Korea.   
16 2194 Jitsangiam, P., Nikraz, H., Nusit, K. Crumb Rubber Modified Asphalt: A Laboratory Investigation based on Australian and Thailand Perspectives 6th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Seoul, South Korea.   
17 2171 Jitsangiam, P.,Nusit, K. and Nikraz, H. Flexural Modulus of Cement-Stabilized Materials for the Mechanistic Pavement Design Approach GeoShanghi International Conference 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Shanghai,China.   
18 2111 Jitsangiam, P., Nusit, K., Nikraz, H., and Bualuang, T. The Effects of Construction Uncertainty to the Performance of Cement-Stabilized Road Base Materials The 2nd ACF Symposium 2017

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Chiang Mai, Thailand   
19 2006 K. Nusit, S. Tantanee, K. Subsomboon, and S. Leungvichchareon The Design of Flood and Erosion Mitigation System as the Community Recreation Area The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Putri Duyung Cottage, Indonesia   
20 1817 Nusit, K., Jitsangiamm, P. Kodikara, J., & Bui, H. H.,. Cyclic Loading Responses of Cement-Stabilised Base Materials: An Investigation on Moduli for Pavement Design The 12th Australia New Zealand Conference on Geomechanics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Wellington, New Zealand   
21 1818 Nusit, K., Jitsangiam, P., Nikraz, H., & Hewa Thalagahage, R. D.,. Dynamic Modulus Characteristics of Bound Cement-Treated Crushed Rock Base Course The International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Suranaree University of Technology, Thailand.   
22 1820 Nusit, K., Mahadhamrongchai, V., Anucajsirikit, S., Sukolrat, J., Sawangsuree, A. STUDDY ON APPLICATION OF LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN PRICIPLES TO GEOTECHICAL DESIGN IN THAILAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGHWAY ENGINEERING

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Bangkok, Thailand   
23 1821 Nusit, K. CHARACTERIZATION OF MODEL UNCERTAINTIES FOR EXCAVATION-INDUCED WALL MOVEMENT PREDICTED BY MOBILIZED STRENGTH DESIGN METHOD International conference on highway engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Bangkok, Thailand   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 การนำเศษดินเศษหินจากการขุดเจาะมาใช้เป็นวัสดุสำหรับงานทางประเภทชั้นพื้นทาง ชั้นรองพื้นทางและคัดทาง กรกฎ นุสิทธิ์ 1 มี.ค. 2564 ถึง 
31 ส.ค. 2564
375,300.00 375,300.00 งบภายนอก
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2 การทดสอบภาคสนามที่ถนนทางเข้าเหมืองแม่ทาน จังหวัดลำปาง กรกฎ นุสิทธิ์ 24 ม.ค. 2563 ถึง 
23 มิ.ย. 2563
166,680.00 166,680.00 งบภายนอก
เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
3 ที่ปรึกษาโครงการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างด้วยการทดสอบเร่งการขัดผิววัสดุด้วยเครื่อง Three-Wheel Polishing Device (TWPD) กรกฎ นุสิทธิ์ 21 ส.ค. 2562 ถึง 
2 ก.ย. 2562
78,000.00 78,000.00 งบภายนอก
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
-สัญญาลงวันที่ 21 ส.ค.62 (ไม่ทราบระยะเวลา)
- ไม่มีเอกสารสัญญา
4 โครงการทดสอบชิ้นงานตัวอย่างด้วยการการทดสอบเร่งการขัดพื้นผิววัสดุด้วยเครื่อง NCAT เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาในงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรกฎ นุสิทธิ์ 14 พ.ค. 2562 ถึง 
20 พ.ค. 2562
92,000.00 92,000.00 งบภายนอก
บริษัท เรืองณรงค์ จำกัด
- ไม่มีเอกสารสัญญา
5 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการนำ LRFD ในงานฐานรากและเทคนิคธรณีสำหรับงานวิศวกรรมงานทาง กรกฎ นุสิทธิ์ 23 ก.ย. 2554 ถึง 
20 มี.ค. 2555
199,500.00 199,500.00 งบภายนอก
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
รวม       911,480.00 911,480.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank