: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ (ASSOC. PROF. DR. PANUS NATTHARITH)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04023
ชื่อ - นามสกุล :     พนัส  นัถฤทธิ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Mechatronics and Industry Laboratory (MI-LAB)
ห้องทำงาน :     EE306
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4367
อีเมล์ :     panusn@nu.ac.th
HomePage :     http://www.ecpe.nu.ac.th/panus/
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. (Mechanical and Systems Engineering) University of Newcastle upon Tyne
2 ปริญญาโท M.Eng. (Mechatronics) Asian Institute of Technology
3 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า (กำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Robotics and Mechatronics
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจสิ่งสกปรกบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยระบบเครื่องจักรวิทัศน์ 2565 - 2565 100,000 
2 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์: กรณีศึกษาการใช้งานระบบควบคุมบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ต่างชนิดกัน 2564 - 2564 100,000 
3 การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจการพลัดตกหกล้มโดยระบบเครื่องจักรวิทัศน์ 2562 - 2562 100,000 
4 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยสถาปัตยกรรมการควบคุมเชิงพฤติกรรม: การเปรียบเทียบผลระหว่างระบบที่ใช้กลไกการจัดการกับพฤติกรรมต่างประเภทกัน 2559 - 2559 220,000 
5 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยเครื่องจักรวิทัศน์และฟัซซี่ลอจิก 2559 - 2560 220,000 
6 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอาศัยสถาปัตยกรรมการควบคุมแบบผสม 2556 - 2557 180,000 
7 โครงการพัฒนาระบบออกแบบเส้นทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยทฤษฎี Wavefront สำหรับใช้งานภายใต้สถานการณ์จริง 2555 - 2555 80,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions 2563 - 2566 2,324,443 
2 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับทำความสะอาดและตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ 2561 - 2562 1,400,000 
3 การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ 2560 - 2561 50,000 
4 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า [โครงการชุด] 2559 - 2560 3,160,650 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 พนัส นัถฤทธิ์ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับโดยสถาปัตยกรรมการควบคุมเชิงพฤติกรรม วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

16 1 140-154 2021 - / 2021  - / 2021-06-24  TCI 
2 Panus Nattharith Implementation of Cooperative Sub-systems for Mobile Robot Navigation Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

12341 332-341 2020 - / 2021  - / 2021-02-15  Scopus 
3 Güzel, M.S.Email, Ajabshir, V.B.aEmail, Nattharith,P. , Gezer, E.C., Can, S. A Novel Framework for Multi-Agent Systems Using a Decentralized Strategy Robotica

[วารสารระดับนานาชาติ]

37 4 2019 - / 2019  - / 2019-07-11  Scopus 
4 Mehmet Serdar Gilzel,Panus Nattharith,Ahmet S.Duran A goal oriented navigation system using vision Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2 73-76 2017 - / 2017  0 / 2017-09-12  Scopus 
5 Panus Nattharith Motor Schema based Control of Mobile Robot Navigation International Journal of Robotics and Automation

[วารสารระดับนานาชาติ]

31 4 310 - 320 2016 0.408 / 2015  0 / 2017-06-13  Scopus 
6 Panus Nattharith and Mehmet Serdar Guzel Machine vision and fuzzy logic-based navigation control of a goal-oriented mobile robot Adaptive Behavior.

[วารสารระดับนานาชาติ]

24 3 168-180 2016 0.8590 / 2014  0 / 2017-05-23  Scopus 
7 พนัส นัถฤทธิ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

6 2 31-40 2011 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
8 Nattharith, P., Bicker, R. Mobile robot navigation using a behavioural strategy Proceedings of the 11th IASTED International Conference on Control and Applications, CA 2009

[วารสารระดับนานาชาติ]

143-148 2009 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 
9 Panus Nattharith Behaviour Modulation using Fuzzy Logic Control for Mobile Robot Navigation International Journal of Engineering and Physical Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 341 - 347 - / 2012  - / 2017-06-13   
10 Panus Nattharith Fuzzy Logic based Control of Mobile Robot Navigation: A case study on iRobot Roomba Platform Scientific Research and Essays

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 2 82-94 0.455 / 2012  - / 2017-06-13   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3160 พนัส นัถฤทธิ์ และ วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยระบบปฏิบัติการ ROS การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
2 3166 วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล และ พนัส นัถฤทธิ์ การพัฒนาระบบตรวจจับการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
3 2822 พนัส นัถฤทธิ์และวิศรุต ธรรมบรรเทิง การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนทีควบคุมการทำงานด้วยท่าทาง งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
4 2524 Unal, F. Z., Guzel, M. S., Aksoy, M. U., Nattharith, P., Bostanci, E. and Askerzade Comparison of the AlexNet based Face Recognition System with the State of the Art Methods the 3rd International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Ankara, Turkey   
5 1697 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, กิตติศักดิ์ คงศรีไพร, พนัส นัถฤทธิ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)   
6 756 Mehmet Guzel, Panus Nattharith, Ahmet S Duran A Goal Oriented Navigation System using Vision 2nd Advancement on Information Technology International Conference 2015 (ADVCIT’15)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย   
7 417 Guzel, M.S. and Nattharith, P. A New Technique for Distance Estimation using SIFT for Mobile Robots International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pataya City, THAILAND IEEE Indexed  
8 416 Nattharith, P. and Guzel, M.S. An indoor Mobile Robot Development: A Platform for Research Tasks International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pataya City, THAILAND IEEE Indexed  
9 184 Panus Nattharith Behaviour Modulation using Fuzzy Logic Control for Mobile Robot Navigation 3rd CUTSE International Conference (CUTSE 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Malaysia.   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 พนัส นัถฤทธิ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์  2017-04-27 พิษณุโลก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,2560.234 หน้า. ISBN 978-616-426-032-0,ISBN(e-book)978-616-426-033-7 สพน.028   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) พนัส นัถฤทธิ์ 1 ก.ย. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2561
613,600.00 613,600.00 งบภายนอก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 พิสุทธิ์ อภิชยกุล 1 ต.ค. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2559
452,000.00 226,000.00 งบภายนอก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
รวม       1,065,600.00 839,600.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank