: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมศก วิไลพล (ASSOC. PROF. DR. PATOMSOK WILAIPON)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03017
ชื่อ - นามสกุล :     ปฐมศก  วิไลพล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Energy for Environment
ห้องทำงาน :     IE411
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4261
อีเมล์ :     panotew@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด. Mechanical Engineering ม.ขอนแก่น
2 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering ม.ขอนแก่น
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 อิทธิพลของการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟในกระบวนการผลิตต่อโทโคฟีรอลในน้ำมันงาสกัดเย็น 2562 - 2562 100,000 
2 อิทธิพลของอุณหภูมิของกระบวนการผลิตต่อโทโคฟีรอลในน้ำมันงาสกัดเย็น 2559 - 2560 220,000 
3 ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน 2552 - 2553 87,500 
4 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยคลื่นไมโครเวฟ 2552 - 2553 87,500 
5 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากเศษมันสำปะหลัง 2552 - 2552 150,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Piyanun CHAROENSAWAN, Patomsok WILAIPON and Nopparat SEEHAWONG FLAT PLATE SOLAR WATER HEATER WITH CLOSED-LOOP OSCILLATING HEAT PIPES Thermal Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 1.625 / 2021  - / 2021-08-17  SJR 
2 ปฐมศก วิไลพล ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ นพรัตน์ สีหะวงษ์ จิรานุวัฒน์ เม่นเกิด ปรากรณ์ ประกอบกสิกรณ์ และปิยะวัต คำบุญ การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของกระบวนการเผาอิฐมอญ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[วารสารระดับชาติ]

4 1 43-50 2019 - / 2019  - / 2019-08-23   
3 ทิวากร กาจันทร์ ธนกร แตงก่อ วีรชัย แก้วฉัยยา นพรัตน์ สีหะวงษ์ ปฐมศก วิไลพล และปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[วารสารระดับชาติ]

3 1 9-18 2018 - / 2018  - / 2018-08-22   
4 ธนพล เจริญศรี นพพล อมรพิศาล นฤดล อนุชิต และปฐมศก วิไลพล อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการสกัดเย็นน้ำมันงา [ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2560] วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[วารสารระดับชาติ]

2017 - / 2017  - / 2017-09-13   
5 Patomsak Wilaipon Durian Husk Properties and its Heating Value Equation American Journal of Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 9 893-896 2011 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
6 Wilaipon, P. The effects of briquetting pressure on banana-peel briquette and the banana waste in northern Thailand American Journal of Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 1 167-171 2009 - / 2017  27 / 2017-05-22  Scopus 
7 Wilaipon, P. Density equation of bio-coal briquettes and quantity of maize cob in Phitsanulok, Thailand American Journal of Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 12 1808-1811 2008 - / 2017  13 / 2017-05-22  Scopus 
8 Wilaipon, P. Physical characteristics of maize cob briquette under moderate die pressure American Journal of Applied Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 12 995-998 2007 - / 2017  21 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1898 Tanagorn Tangkor, Thiwakorn Kachan, Weerachai Keawchaiya, Nopparat Seehawong, Patomsok Wilaipon and Piyanun Charoensawan* Effect of Evaporator Length on Thermal Efficiency of Flat Plate Solar Collector with CLOHPs The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Kunming University of Sciences and Technology, China   
2 291 Patomsok Wilaipon Cassava slices drying by using a combined hot-air-singing-plane microwave dryer 2014 Agricultural Science and Food Engineering Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Shenzhen China.   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 Enhancement of engineering skills of students of all levels for application of evidence based sustainable renewable energy solutions in the built environment – SKYBELT ขวัญชัย ไกรทอง 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
5,148,537.00 1,287,134.25 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Universita Talematica Ecampus, Italy ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 140,950 ยูโร ประมาณ 5148537.03 บาท
2 A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics - APPLY กุลยา กนกจารุวิจิตร 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
3,311,464.00 331,146.40 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Chiang Mai University, Thailand ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 90,657 ยูโร ประมาณ 3,311,464.50 บาท
รวม       8,460,001.00 1,618,280.65    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank