: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.พลปรีชา ชิดบุรี (DR.POLPREECHA CHIDBUREE)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01082
ชื่อ - นามสกุล :     พลปรีชา  ชิดบุรี
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสำรวจ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE302
โทรศัพท์ภายใน :     055964086
อีเมล์ :     polpreechac@nu.ac.th
HomePage :     https://sites.google.com/nu.ac.th/polpreechac/home
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D (Geomatics) Newcastle University, UK.
2 ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมสำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Close-range photogrammetry (การสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้)
UAV-photogrammetry (การสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ)
Terrestrial laser scanning (TLS) (การสำรวจด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน)
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Yadav, T. K., Chidburee, P., & Mahavik, N. Land Cover Classification Based on UAV Photogrammetry and Deep Learning for Supporting Mine Reclamation: A Case Study of Mae Moh Mine in Lampang Province, Thailand Applied Environmental Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 4 39-54 2021 - / 2021  - / 2021-10-02  Scopus 
2 Thojampa, S., Boonpracom, R. & Chidburee, P. The development of geographic information system for the elderly healthcare management in Thailand International Journal of Psychosocial Rehabilitation

[วารสารระดับนานาชาติ]

24 9 644-649 2020 - / 2021  - / 2021-10-02   
3 Bunchu, N., Sukontason, K., Sanit, S., Chidburee, P., Kurahashi, H., & Sukontason, K. L. Occurrence of blow fly species (Diptera: Calliphoridae) in Phitsanulok province, northern Thailand Tropical Biomedicine

[วารสารระดับนานาชาติ]

29 4 532-543 2012 - / 2021  - / 2021-08-19  Scopus 
4 Bunchu, N., Vitta, A., Thongwat, D., Lamlertthon, S., Pimolsri, U., Waree, P., Wongwigkarn, J., Khamsri, B., Cheewapat, R., Wichai, S., Meepayung, T., Thongthung, A., Soypetcasem, S., Buapan, C., Chidburee, P. and Polseela. R. Enterobius vermicularis infection among children in lower northern Thailand J Trop Med Parasitol

[วารสารระดับนานาชาติ]

34 1 36-40 2011 - / 2021  - / 2021-08-20   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3346 Chidburee, P., Meechaiyo, B., Subsomboon, K. & Tonnamon, J. Accuracy and effectiveness of 3D model reconstruction from UAV photogrammetry for physical road safety investigation GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Naresuan University   
2 3339 พลปรีชา ชิดบุรี, สุนันทา ศรีพันนาม และ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ การประเมินศักยภาพการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ของกล้องสมาร์ทโฟนสำหรับการตรวจสถานที่เกิดเหตุในงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3 3340 ชัชพล คำแปง, พลปรีชา ชิดบุรี และ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ความก้าวหน้าการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำหรับคดีอุบัติเหตุจราจรจากการสร้างแบบจำลองสามมิติของการเฉี่ยวชนยานพาหนะด้วยวิธีวีดีโอแกรมเมตรี ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
4 3342 ศิริพร เสนานุช, พลปรีชา ชิดบุรี และ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ การสร้างแบบจำลองสามมิติของโบราณวัตถุสำหรับเทคโนโลยีความจริงเสมือนด้วยการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้: กรณีศึกษาบานประตูเก่าพระปรางค์ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
5 3343 ญาสุมินท์ ใจกว้าง, พลปรีชา ชิดบุรี และ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ความก้าวหน้าแบบจำลองสารสนเทศอาคารโบราณสถานด้วยการสร้างแบบจำลองสามมิติจากการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ: กรณีศึกษาพระอัฎฐารส ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
6 3344 สมบูรณ์ ภูครองนาค และ พลปรีชา ชิดบุรี การพัฒนาระบบสำหรับรายงานหลุมบนพื้นถนนอย่างแม่นยำ ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอาสาสมัคร ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา   
7 3345 จิรวิชญ์ มีไทย และ พลปรีชา ชิดบุรี การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเสมือนสำหรับภายในอาคารโบราณสถาน ด้วยการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา   
8 3347 Yodying, A., Seejata, K., Chatsudarat, S., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C.,Tantanee, S. Flood hazard assessment using Fuzzy Analytic Hierarchy Process: a case study of Bang Rakam model in Thailand Asian Conference on Remote Sensing 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Daejeon Convention Center(DCC), Daejeon, Korea   
9 3348 Seejata, K., Yodying, A., Chatsudarat, S., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C., Tantanee, S. Assessment of flood hazard using geospatial data and Frequency Ratio model in Sukhothai province, Thailand The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Daejeon Convention Center(DCC), Daejeon, Korea   
10 3349 Chatsudarat, S., Yodying, A., Seejata, K., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C., Tantanee, S. The Study of landslide susceptibility using GIS based on rainfall deriving from TRMM over Northern Thailand The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Daejeon Convention Center(DCC), Daejeon, Korea   
11 3351 Chidburee, P., Mills, J.P., Miller, P.E. and Fieber, K.D. TOWARDS A LOW-COST, REAL-TIME PHOTOGRAMMETRIC LANDSLIDE MONITORING SYSTEM UTILISING MOBILE AND CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY. ISPRS Congress Prague 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Prague, Czech Republic.   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank