: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.สุรพล นาแตเนียล เจริญสุข (DR.SURAPON NATHANAEL CHAROENSOOK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     BME001
ชื่อ - นามสกุล :     สุรพล นาแตเนียล   เจริญสุข
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE109
โทรศัพท์ภายใน :     055-96-4037
อีเมล์ :     surapon.charoensook@gmail.com
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Biomedical Engineering) Columbia University
2 ปริญญาโท Master of Science (Biomedical Engineering) Columbia University
3 ปริญญาโท Master of Philosophy (Biomedical Engineering) Columbia University
4 ปริญญาตรี ฺBachelor of Science (Biomedical Engineering) Brown University
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3176 J. Ieamsaard, S. Nathanael Charoensook and S. Yammen Deep Learning-based Face Mask Detection Using YoloV5 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Pattaya, Thailand   
2 3197 Jirawadee Polprasert, Vũ Anh Hạnh Nguyên, and Surapon Nathanael Charoensook Forecasting Models for Hydropower Production Using ARIMA Method 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Pattaya, THAILAND https://www.ieecon.org/ieecon2021/home.html  
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank