โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การตลาดออนไลน์ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการนำเสนอสินค้า การแนะนำสินค้า และการขายสินค้าเครื่องประดับทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทดลองสวมใส่ด้วยเทคโนโลยีเออาร์ (AR) (โครงการย่อย) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 600,600.00 งบประมาณภายนอก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
2 การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับ ด้วยเทคโนโลยีหะผงวิทยาโลหะมีค่า สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 800,000.00 งบประมาณภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
3 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ 550,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 แผนงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน.เชิงพื่้นที่ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2) ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 6,110,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
รวม     8,060,600.00
blank