โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณรายได้     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์: กรณีศึกษาการใช้งานระบบควบคุมบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ต่างชนิดกัน พนัส นัถฤทธิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
2 ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสชนิดเชื่อมต่อกับกริด เพื่อใช้ป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างโฟโตโวลตาอิกและแบตเตอรี่ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
3 ระบบตรวจวัดและหาจุด Ki-67 hot spot ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธีการประมวลผลภาพ สุรเดช จิตประไพกุลศาล 100,000.00 งบประมาณรายได้
4 อันตรกริยาระหว่างคลื่นแอรี่แบบตัดปลายและโซลิตอนในระบบสามคลื่นแบบสองมิติ ธวัชชัย เมธีวรัญญู 100,000.00 งบประมาณรายได้
5 แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 100,000.00 งบประมาณรายได้
รวม     500,000.00
blank