โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ     ปีงบประมาณ : 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฆ่าไก่ วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 118,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
2 การพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ : กรณีศึกษา วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐชา  ฮุนพานิช 1,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
3 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุภาวรรณ ศรีรัตนา วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 33,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
รวม       153,600.00
blank