โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 นวัตกรรมรถจักรยานยนต์และถนนปลอดภัย บุญพล มีไชโย 1,292,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รวม     1,292,000.00
blank