: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง ( ASST. PROF. DR. KWANNITI KHAMMUANG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02016
ชื่อ - นามสกุล :     ขวัญนิธิ  คำเมือง
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Centre for Operations Research and Industrial Application (CORIA)
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4226
อีเมล์ :     kwannitik@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical & Manufacturing Eng. Melbourne
2 ปริญญาโท M.Eng. Industrial Engineering AIT
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Yodwangjai, S., & Khammuang, K. SCATTER SEARCH ALGORITHM FOR HETEROGENEOUS FLEET VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS AND LOADING COST Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences

[วารสารระดับชาติ]

21 2 396-408 2020 - / 2021  - / 2021-06-07  TCI 
2 ศิริชัย ยศวังใจ,ขวัญนิธิ คำเมือง แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

[วารสารระดับชาติ]

26 2 223-238 2016 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
3 ธันยพร อุดม, ภูพงษ์ พงษ์เจริญ, ขวัญนิธิ คำเมือง การแก้ปัญหาการวางแผนและจัดตารางการผลิตขั้นสูง ที่พิจารณาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบบมีกรอบเวลา โดยตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน

[วารสารระดับชาติ]

4 1 1-15 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
4 เอราวิล ถาวร, ทรงพล ผัดวงศ์, ขวัญนิธิ คำเมือง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

9 2 33-37 2014 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
5 ธนภัทร มะณีแสง, ขวัญนิธิ คำเมือง การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ต่อเนื่องเชิงพลวัตโดยใช้เมตาฮิวริสติก วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

4 57-66 2012 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
6 อดุลย์ พุกอินทร์, ขวัญนิธิ คำเมือง, เอราวิล ถาวร, หนึ่งฤทัย ทัพใหญ่
การแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

[วารสารระดับชาติ]

2 1 14-19 2009 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
7 Zhang, L., Khammuang, K., Wirth, A. On-line scheduling with non-crossing constraints Operations Research Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

36 5 579-583 2008 - / 2017  8 / 2017-05-22  Scopus 
8 อดุลย์ พุกอินทร์, สารัลย์ กระจง, ธนัตธา กรพิทักษ์, ขวัญนิธิ คำเมือง
วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

[วารสารระดับชาติ]

1 2 69-75 2008 - / 2017  1 / 2017-05-23  TCI 
9 Authors of Document Khammuang, K., Abdekhodaee, A., Wirth, A. On-line scheduling with forbidden zones Journal of the Operational Research Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

58 1 80-90 2007 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1957 Thanapat Maneesaeng Kwanniti Khammuang SOLVING THE DISCRETE BERTH ALLOCATION PROBLEM BY VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2017

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
2 1945 เบญญา เหลือศรีจันทร์ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปรับปรุงคำตอบในวิธีค้นหาคู่แท้ ระชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ   
3 255 Thanapat Maneeseang and Kwanniti Khammuang A MATHEMATICAL PROGRAMMING MODEL FOR OIL AND GAS PRODUCTION PLANNING Operations Research Network of Thailand.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 The Greenery Resort Khao Yai, Nakhon Ratchasima, Thailand.   
4 263 Thanapat Maneeseang and Kwanniti Khammuang Metaheutistics for the Discrete Dynamic Berth Allocation Problem

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank