: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ (ASSOC. PROF. DR. PUPONG PONGCHAROEN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02002
ชื่อ - นามสกุล :     ภูพงษ์  พงษ์เจริญ
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     Director of CORIA
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Centre for Operations Research and Industrial Application (CORIA)
ห้องทำงาน :     IE425
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4256
อีเมล์ :     pupongp@nu.ac.th
HomePage :     http://www.coria.eng.nu.ac.th/pupongp/
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Manufacturing Engineering University of Newcastle, UK
2 ปริญญาโท M.Eng. Industrial Engineering Asian Institute of Technology
3 ปริญญาตรี B.Eng. Industrial Engineering Chiang Mai University
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Solving combinatorial optimisation problems using nature-inspired algorithms.
- Applications of operations research on logistics and supply chain management.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวผสมโดยการประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ 2559 - 2560 220,000 
2 การออกแบบผังการจัดเรียงเครื่องจักรที่พิจารณาการแปรผันความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ 2558 - 2559 180,000 
3 การจัดตารางเรียนตารางสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการคุกคูเสิร์ช 2558 - 2559 180,000 
4 การประยุกต์ใช้กระบวนการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาการออกแบบผังโรงงานภายใต้ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน 2557 - 2558 180,000 
5 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงแผนการบำรุงรักษา 2556 - 2557 180,000 
6 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรทรงสี่เหลี่ยมที่หมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ 2555 - 2556 180,000 
7 การประยุกต์ใช้วิธีการแอนท์คอลโลนีย์ออพติไมเซชั่น เพื่อการแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 2552 - 2552 28,750 
8 การประยุกต์ใช้วิธีการแอนท์คอลโลนีย์ออพติไมเซชั่น เพื่อการแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 2551 - 2551 28,750 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาโปรแกรมช่วยแก้ปัญหาการจัดเรียงกล่องผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าด้วยระบบภูมิคุ้มกัน 2554 - 2554 134,000 
2 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของวิธีเมต้าฮิวริสติกส์แบบต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเรียงสับเปลี่ยน 2552 - 2552 290,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2564 - 2565 15,000,000 
2 แผนงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน.เชิงพื่้นที่ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2) 2564 - 2565 6,110,000 
3 การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง [โครงการชุด] 2564 - 2565 6,000,000 
4 การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2563 - 2564 10,000,000 
5 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 2563 - 2564 1,900,000 
6 การศึกษาระบบโลจิสติกส์และศุนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน [โครงการชุด] 2562 - 2563 4,236,504 
7 การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [โครงการชุด] 2561 - 2561 2,999,900 
8 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุของกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีความต้องการสินค้าแบบพลวัต 2560 - 2561 577,160 
9 การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์เศรษฐกิจและเขตแดนจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนการปรับปรุงร่องนัำโขงชวงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส 2560 - 2561 2,000,000 
10 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรแบบหลายแถวโดยคำนึงถึงหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ 2555 - 543 192,700 
11 การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า 2555 - 2556 4,705,300 
12 การศึกษาผลกระทบการกำหนดปัจจัยและกลไกของวิธีจีเนติกอริทึมต่อประสิทธิภาพการทำงานของจีเนติก 2548 - 2549 400,000 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
13 การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1(พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก) 2564 - 2564 1,000,000 
14 การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 2562 - 2563 1,438,222 
15 โครงการพัฒนารูปแบบการขนส่งที่เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาล 2560 - 2561 2,000,000 
16 การบูรณาการและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2560 - 2561 1,140,500 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Saisumpun Sooncharoeh,Srisatja Vitayasak,Pupong Pongcharoen,Chris Hicks Development of a modified Biogeography-Based Optimisation tool for solving the unequal-sized machine and multi-row configuration facility layout design problem ScienceAsia - Journal of The Science Society of Thailand

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 - / 2021  - / 2021-08-10   
2 Thatchai Thepphakorn · Saisumpan Sooncharoen · Pupong Pongcharoen Particle Swarm Optimisation Variants and Its Hybridisation Ratios for Generating Cost‑Efective Educational Course Timetables SN Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-12 2021 - / 2021  - / 2021-08-31   
3 ธนัชพร สมใส, ภูพงษ์ พงษ์เจริญ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่พิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมGreen Vehicle Routing Problem: Past, Present and Future Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

15 1 88-113 2020 - / -  - / 2020-08-07  TCI 
4 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Cooperative designing of machine layout using Teaching Learning Based Optimisation and its modifications Lecture Notes in Computer Science (LNCS)

[วารสารระดับนานาชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-08-11  Scopus 
5 Thatchai Thepphakorn
Pupong Pongcharoen
Performance improvement strategies on Cuckoo Search algorithms for solving the university course timetabling problem Expert Systems With Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

161 113732 2020 - / 2020  - / 2020-08-20  Scopus 
6 Sooncharoen, S.
Pongcharoen, P.
Hicks, C.
Grey Wolf production scheduling for the capital goods industry Applied Soft Computing Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

94 106480 2020 - / 2020  - / 2020-08-20  ISI 
7 Sooncharoen, S.
Thepphakorn, T.
Pongcharoen, P.
A Deep Learning Tool Using Teaching Learning-Based Optimization for Supporting Smart Learning Environment Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

12218 392-404 2020 - / 2020  - / 2020-08-20  Scopus 
8 Thepphakorn, T.
Sooncharoen, S.
Pongcharoen, P.
Academic Operating Costs Optimisation Using Hybrid MCPSO Based Course Timetabling Tool Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

12218 338-350 2020 - / 2020  - / 2020-08-20  Scopus 
9 Thatchai Thepphakorn, Saisumpan SooncharoenPupong Pongcharoen Static and Dynamic Parameter Settings of Accelerated Particle Swarm Optimisation for Solving Course Scheduling Problem Springer Nature Switzerland

[วารสารระดับนานาชาติ]

368-380 2020 - / 2021  - / 2021-03-03   
10 Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Christian Hicks

Robust machine layout design under dynamic environment: dynamic customer demand and machine maintenance Expert Systems with Applications: X

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 0957-4174 2019 4.292 / 2018  - / 2019-08-27  ISI 
11 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Performance improvement of Teaching-Learning-Based Optimisation for robust machine layout design Expert Systems with Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

98 129-152 2018 - / 2018  1 / 2019-01-07  ISI 
12 Sirikarn Chansombat, Ponnapa Musikapun, Pupong Pongcharoen &
Christian Hicks
A Hybrid Discrete Bat Algorithm with Krill Herdbased advanced planning and scheduling tool for the capital goods industry International Journal of Production Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

0020-7543 2018 2.623 / 2017  - / 2018-09-03  SJR 
13 Chansombat, S., Pongcharoen, P. and Hicks, C A Mixed-integer Linear Programming Model for Integrated Production and Preventive Maintenance Scheduling in the Capital Goods Industry International Journal of Production Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

0020-7543 2018 2.623 / 2017  - / 2019-01-05  SJR 
14 Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Chris Hicks A tool for solving stochastic dynamic facility layout problems with stochastic demand using either a Genetic Algorithm or modified Backtracking Search Algorithm International Journal of Production Economics

[วารสารระดับนานาชาติ]

190 146-157 2017 - / 2017  3 / 2018-04-04  Scopus 
15 สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ Biogeography-based Optimisation method and its applications: A survey Naresuan University Engineering Journal.

[วารสารระดับชาติ]

11 1 23-60 2016 - / 2017  0 / 2017-06-07  TCI 
16 Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen Application of Genetic Algorithm for Quantifying the Affect of Breakdown Maintenance on Machine Layout Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

10053 208-218 2016 Q3 / 2015  0 / 2017-06-12  Scopus 
17 Thatchai Thepphakorn, Pupong Pongcharoen, Srisatja Vitayasak A New Multiple Objective Cuckoo Search for University Timetabling Problem Lecture Notes in Computer Science (ฐานข้อมูล SJR)

[วารสารระดับนานาชาติ]

10053 196-207 2016 Quartile 3 / 2016  0 / 2017-06-12  Scopus 
18 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Genetic Algorithm Based Robust Layout Design By Considering Various Demand Variations Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

9140 257-265 2015 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
19 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen
Re-Layout and Robust Machine Layout Design under Stochastic Demand Applied Mechanics and Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

789-790 1252-1257 2015 - / 2015  - / 2017-06-12   
20 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Application of Biogeography-Based Optimisation for machine layout design problem International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 3 251-254 2015 - / 2015  - / 2017-06-12   
21 Thepphakorn, T., Pongcharoen, P., Hicks, C. Modifying Regeneration Mutation and Hybridising Clonal Selection for Evolutionary Algorithms Based Timetabling Tool Mathematical Problems in Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

2015 2015 0.644 / 2015  2 / 2017-05-22  Scopus 
22 Theppakorn,T.,Pongcharoen,P. and Hicks,C. An Ant Colony Based Timetabling Tool. International Journal of Production Economics

[วารสารระดับนานาชาติ]

149 131-144 2014 2.081 / 2013  16 / 2017-05-22  Scopus 
23 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Identifying Optimum Parameter Setting for Layout Design Via Experimental Design and Analysis Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

931-932 1626-1630 2014 - / 2017  5 / 2017-05-22  Scopus 
24 Parika, W., Seesuaysom, W., Vitayasak, S., Pongcharoen, P. Bat algorithm for designing cell formation with a consideration of routing flexibility IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

1353-1357 2014 - / 2018  3 / 2017-05-22  Scopus 
25 Suthasinee Singpraya, Surachid Dedklen, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Adaptive parameters within Genetic Algorithm for Machine Layout Design วารสารไทยการวิจัยดาเนินงาน ( Thai Journal of Operations Research )

[วารสารระดับชาติ]

1 1 41-51 2013 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
26 Chainate, W., Pongcharoen, P., and Thapatsuwan, P. Clonal selection of artificial immune system for solving the capacitated vehicle routing problem Journal of Next Generation Information Technologyvol. 4, no. 3, p.167-179. ISSN 2092-8637

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 3 167-179 2013 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
27 Vitayasak, S. and Pongcharoen, P. Machine selection rules for designing multi-row rotatable machine layout considering rectangular-to-square ratio Journal of Applied Operational Research, vol. 5, no. 2, p.48-55, ISSN 1927-0089.

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 48-55 2013 - / 2013  - / 2017-05-23   
28 Theppakorn, T. and Pongcharoen, P. Heuristic ordering for ant colony based timetabling tool Journal of Applied Operational Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 3 113-123 2013 - / 2013  - / 2017-05-23   
29 Kittipong Dapa,Pornpat Loreungthup, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Bat Algorithm, Genetic Algorithm and Shuffled Frog Leaping Algorithm for Designing Machine Layout, Lecture Notes in Artificial Intelligence

[วารสารระดับนานาชาติ]

8271 59-68 2013 - / 2017  7 / 2017-05-22  Scopus 
30 Khadwilard, A., Luangpaiboon, P. and Pongcharoen, P. Full factorial experimental design for parameters selection of Harmony Search Algorithm Journal of Industrial Technology

[วารสารระดับชาติ]

8 2 2012 0.167 / -  - / 2017-05-23   
31 Khadwilard, A., Chansombat, S., Theppakorn, T., Thapatsuwan, P., Chainate, W. and Pongcharoen, P Application of Firefly Algorithm and its parameter setting for job shop scheduling Journal of Industrial Technology, vol. 8, no. 1, ISSN 1686-9869.

[วารสารระดับชาติ]

8 1 49-58 2012 0.167 / 2013  0 / 2017-05-23   
32 Thapatsuwan, P., Pongcharoen, P., Hicks, C. and Chainate, W. Development of a stochastic optimisation tool for solving the multiple container packing problems International Journal of Production Economics

[วารสารระดับนานาชาติ]

140 2 737-748 2012 1.988 / 2012  13 / 2017-05-22  Scopus 
33 อภิรักษ์ ขัดวิลาศ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ การหาค่าที่ดีที่สุดของการจัดตารางการผลิตแบบทำตามสั่งโดยการใช้วิธีฮาร์โมนี่เสริจน์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

19 พิเศษ 8-14 2011 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
34 Lutuksin, T., Pongcharoen, P. Best-worst ant colony system parameter investigation by using experimental design and analysis for course timetabling problem 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

467-471 2010 - / 2018  12 / 2017-05-22  Scopus 
35 Pansuwan, P., Rukwong, N., Pongcharoen, P. Identifying optimum Artificial Bee Colony (ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

339-343 2010 - / 2016  - / 2016-06-09   
36 Hicks, C., Pongcharoen, P. Applying different control approaches for resources with high and low utilisation: A case study of the production of complex products with stochastic processing times International Journal of Technology Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

48 2 202-218 2009 - / 2018  3 / 2017-05-22  Scopus 
37 Chainate, W., Thapatsuwan, P., Pongcharoen, P. Investigation on cooling schemes and parameters of simulated annealing for timetabling university courses Proceedings - 2008 International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering, ICACTE 2008

[วารสารระดับนานาชาติ]

200-204 2008 - / 2018  1 / 2017-05-22  Scopus 
38 Pongcharoen, P., Chainate, W., Pongcharoen, S. Improving artificial immune system performance: Inductive bias and alternative mutations Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

[วารสารระดับนานาชาติ]

5132 LNCS 220-231 2008 - / 2018  8 / 2017-05-22  Scopus 
39 Pongcharoen, P., Promtet, W., Yenradee, P., Hicks, C. Stochastic Optimisation Timetabling Tool for university course scheduling International Journal of Production Economics

[วารสารระดับนานาชาติ]

112 2 903-918 2008 - / 2018  52 / 2017-05-22  Scopus 
40 Snae, C., Pongcharoen, P. Automatic rule-based expert system for English to Thai transcription Proceedings of the 3rd IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology, ACST 2007

[วารสารระดับนานาชาติ]

342-347 2007 - / 2018  1 / 2017-05-22  Scopus 
41 Pongcharoen, P., Chalnate, W., Thapatsuwan, P. Exploration of genetic parameters and operators through travelling salesman problem ScienceAsia

[วารสารระดับนานาชาติ]

33 2 215-222 2007 - / 2018  12 / 2017-05-22  Scopus 
42 1.ณัฐชา ฮุนพานิช
2.สุภาณี เส็งศรี
3.รัตนะ บัวสนธ์
4.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

พิเศษ2550 67-88 2007 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
43 Hicks, C., Pongcharoen, P. Dispatching rules for production scheduling in the capital goods industry International Journal of Production Economics

[วารสารระดับนานาชาติ]

104 1 154-163 2006 - / 2018  21 / 2017-05-22  Scopus 
44 Pongcharoen, P., Hicks, C., Braiden, P.M. The development of genetic algorithms for the finite capacity scheduling of complex products, with multiple levels of product structure European Journal of Operational Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

152 1 215-225 2004 - / 2018  59 / 2017-05-22  Scopus 
45 Pongcharoen, P., Hicks, C., Braiden, P.M., Stewardson, D.J. Determining optimum Genetic Algorithm parameters for scheduling the manufacturing and assembly of complex products International Journal of Production Economics

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 3 311-322 2002 - / 2018  88 / 2017-05-22  Scopus 
46 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Backtracking Search Algorithm for designing robust machine layout WIT Transaction on Engineering Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

95 411-420 - / 2015  - / 2017-06-12   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2931 อัญญา อำไพ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมผลิตข้าวผสม การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 KMITL   
2 2572 ธนัชพร สมใส, สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, โพธิ์งาม สมกุล, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์, ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการพิจารณาการขนส่งหลายรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล Mathematical Models for Multimodal Transportations of Sugar Industry การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
3 2477 อัญญา อาไพ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ การปรับแต่งวิธีโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อการพยากรณ์ความต้องการผลิตข้าวสูตรผสม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 (เจ้าภาพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก   
4 2302 อัญญา อาไพ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ การประยุกต์ใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อการพยากรณ์ความต้องการผลิตข้าวสูตรผสม การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
5 1997 Sirikarn Chansombat Pupong Pongcharoen Manufacturing and Maintenance Scheduling for Complex Products using Metaheuristics PhD Symposium on Industrial Engineering 2017

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
6 1998 Saisumpan Sooncharoen Srisatja Vitayasak Pupong Pongcharoen Performance comparison of modified Biogeography-Based Optimisation algorithm for the facility layout problem PhD Symposium on Industrial Engineering 2017

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
7 1888 Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Automated plant layout design under dynamic environment งานประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที 7 เนื่องในวันสหวิทยาการ

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
8 1996 Thatchai Thepphakorn Pupong Pongcharoen Automatic Course Timetabling Program ประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที 9

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
9 1511 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen A computer program for stochastic dynamic facility layout design Ph.D.Symposium 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Khon Kaen University   
10 1512 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Modified Biogeography-Based Optimisation for facility layout design problem in multi-row configuration Ph.D. Symposium 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Khon Kaen Univaersity   
11 722 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Chris Hicks Modified Biogeography-Based Optimisation of facility layout design problem in multi-row configuration The 19th International Working Seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Innsbruck, Austria   
12 1447 Vitayasak, S., Pongcharoen, P., Hicks, C. A Modified Backtracking Search Algorithm for redesigning machine layout with stochastic demand environment 23rd International Conference for Production Research, ICPR 2015

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Manila, Philippines   
13 560 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Genetic Algorithm based robust layout design by considering various demand variations. The Sixth International Conference on Swarm Intelligence

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
14 552 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Application of Biogeography-Based Optimisation for machine layout design problem ICMIT 2015 : 2015 The 2nd International Conference on Manufacturing and Industrial Technologies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya,Thailand   
15 553 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Consistency on optimal GA parameter setting on various characteristics of layout design problem 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering(IMME2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Phuket Island,Thailand.   
16 554 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Re-layout under stochastic demand with different degrees of demand variation 2014 2nd International Conference on Materials and Manufacturing Research (ICMMR 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Bankok,Thailand.   
17 313 Srisatja Vitayasak,Pupong Pongcharoen and Chris Hicks A Tool for Generating Optimum Facilities Layout under Demand Uncertainty The 18th International Working Seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ประเทศออสเตรีย   
18 148 Wipada Parika, Wipada Seesuaysom, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. Bat Algorithm for designing cell formation with a consideration of routing flexibility. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management(IEEM)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Bangkok,Thailand.   
19 147 Kittipong Dapa,Pornpat Loreungthup,Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Bat Algorithm,Genetic Algorthm and Shaffled Frog Leaping Algorihm for designing non-identical rectangular machine layout. The 7th Multi-Disciplinary international Workshop on Artificial intelligence.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Krabi,Thailand.   
20 250 Vitayasak, S. and Pongcharoen, P. Stochastic Demand Robust Machine Layout Design with Fixed Planning Horizon International Symposium on Value Management and Logistics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Chiang Mai, Thailand.   
21 258 Theppakorn, T. and Pongcharoen, P. Heuristic ordering for ant colony based timetabling tool Lecture Notes in Management Science

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012   
22 259 Vitayasak, S. and Pongcharoen, P. Designing rotatable machine layout in multiple row environment Lecture Notes in Management Science

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012   
23 249 Xie, WB., Hicks, C. and Pongcharoen, P. An artificial immune system scheduling tool for production scheduling in the capital goods industry Proceedings of the International Conference on Manufacturing Research

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Aston University, UK.   
24 256 Singpraya S., Dedklen S., Vitayasak S. and Pongcharoen P. Adaptive Genetic Algorithm for Designing Non-identical Rectangular Machine Layout operations Research Network of Thailand.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand.   
25 251 Pongcharoen, P., Puangyeam, H., Paw inand K, Vitayasak, S. and Khadwilard, A. Artificial Bee Colony with Random Key Technique for Production Scheduling in Capital Goods Industry Proceedings of the International Conference on Industrial Technology and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Phuket, Thailand.   
26 211 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Designing Rotatable Machine Layout in Multiple Row Environment 4th International Conference on Applied Operational Research.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Bangkok,Thailand.   
27 252 Musikapun, P. and Pongcharoen, P. Solving Multi-stage Multi-machine Multi-product Scheduling Problem Using Bat Algorithm Proceedings of the International Conference on Management and Artificial intelligence

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Bangkok, Thailand.   
28 254 Theppakorn, T., Hicks, C. and Pongcharoen, P. An Art Colony Based Timetabling Tool Preprints of the International Working seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Innsbruck, Austria.   
29 253 Xie W.B., Hicks, C. and Pongcharoen, P. A Multiple Criteria Genetic Algorithm Tool for Production Scheduling in Capital Goods Industry Preprints of the International Working Seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Innsbruck, Austria.   
30 109 Theppakorn, T., Hicks, C. and Pongcharoen, P. An Ant Colony Based Timetabling Tool The Seventeenth International Working Seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 -   
31 260 Xie, WB., Hicks, C. and Pongcharoen, P. A Multiple Criteria Genetic Algorithm Tool for Production Scheduling in Capital Goods Industry Preprints of the International Working Seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Innsbruck, Austria.   
32 261 Theppakorn, T., Hicks, C. and Pongcharoen, P. An Ant Colony Based Timetabling Tool Preprints of the International Working Seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Innsbruck, Austria.   
33 197 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Interaction of Crossover and Mutation Operations for Designing Non-rotatable Machine Layout. Proceedings of National Conference of Operations Research 2011

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011   
34 32 Thatchai Lutuksin and Pupong Pongcharoen Best-Worst Ant Colony System Parameter Investigation by Using Experimental Design and Analysis for Course Timetabling Problem. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Bangkok, Thailand   
35 39 Primpika Pansuwan, Niyada Rukwong and Pupong Pongcharoen Identifying optimum Artificial Bee Colony(ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Bangkok, Thailand   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจีสติกของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 10 ม.ค. 2562 ถึง 
9 ม.ค. 2563
9,909,780.00 1,486,467.00 งบภายนอก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย
รวม       9,909,780.00 1,486,467.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank