: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วิมล แตะกระโทก ( ASST. PROF. TIPWIMOL TAEKRATOK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01010
ชื่อ - นามสกุล :     ทิพย์วิมล  แตะกระโทก
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Climate Change, Natural Resources and Disaster Research Unit
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4064
อีเมล์ :     tipwimolt@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท M.S. Civil Engineering Case Western Reserve
2 ปริญญาโท M.Eng. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Irrigation Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาการทรุดตัวและองค์ประกอบของแร่ธาตุของดินในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์) 2558 - 2559 180,000 
2 การสำรวจและทดสอบคุณสมบัติดินในเขตพื้นที่ธรณีพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์) 2555 - 2556 180,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2554 - 2554 1,000,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มความเร็วบนทางหลวงเป็น 120 กม./ชม. 2564 - 2565 2,800,000 
2 การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล 2563 - 2564 2,560,000 
3 รูปแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2562 - 2562 500,000 
4 การบริหารจัการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเล [โครงการชุด] 2561 - 2562 2,952,700 
5 การประเมินภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขในสภาวะภัยธรรมชาติของประเทศไทย 2558 - 2558 665,533 
6 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 2550 - 2551 195,000 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
7 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจให้เช่ารถจักรรยานยนต์สำหรับนักท่องเทียว 2562 - 2563 966,600 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 สถาพร ปกป้อง , ทิพย์วิมล แตะกระโทก แรงต้านทานของดินที่มีต่อเสาเข็มรองรับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

[วารสารระดับชาติ]

2 1 27-36 2013 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2054 Ass.Prof. Tipwimol Taekratok1, Ass. Prof. Dr. Pudtan Phanthunane2 , Ass. Prof. Dr. Thaweesak Taekratok3 Disaster-based budgeting in new public health policy of Thailand 7th International Conference on Building Resilience; Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction, ICBR2017, 27 – 29 November 2017, Bangkok, Thailand

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Bangkok   
2 544 ผศ ทิพย์วิมล แตะกระโทก การศึกษาสภาวะความเค้นเริ่มต้นในการวิเคราะห์เสถียรภาพผนังป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก การประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 จ.ขอนแก่น   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องมือบ่งชี้ตะกอนทรายในสนาม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566
เลขสิทธิบัตร 13801
อนุสิทธิบัตร   
2 อุปกรณ์ระบุตำแหน่งรถจักรยานยนต์ด้วยการสื่อสารไร้สายเพื่อการเข้าช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 2001000676 สิทธิบัตร อยู่ระหว่างการยื่นจด  
3 แอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายสำหรับระบบเช่ารถจักรยานยนต์พร้อมระบบการแจ้งเหตุการณ์ฉุกเลินอัตโนมัติ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 381063 ลิขสิทธิ์   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank