: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นางสาวอัมพรรัตน์ เหม็นแดง
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     AC01
ชื่อ - นามสกุล :     อัมพรรัตน์  เหม็นแดง
สังกัด :     งานการเงินและพัสดุ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยการเงินและบัญชี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งทางบริหาร :     หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE113
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4022
อีเมล์ :     umpornratm@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ ม.นเรศวร
2 ปริญญาตรี บช.บ. บัญชีบัณฑิต ม.พายัพ
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank