: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นางกมลชนก กำเนิดนก (MS.KAMONCHANOK KAMNERDNOK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     SE0055
ชื่อ - นามสกุล :     กมลชนก  กำเนิดนก
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยบริการวิชาการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE410
โทรศัพท์ภายใน :     055963956
อีเมล์ :     kamonchanokk@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(พัมนาชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนากลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2563 5,000 
 


    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 326,300.00 เงินแผ่นดิน
2 โครงการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กมลชนก กำเนิดนก 1 พ.ย. 2563 ถึง 
31 ก.ค. 2564
20,000.00 20,000.00 งบภายนอก
สภาวิศวกร
รวม       3,283,000.00 346,300.00    

ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank