: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายศรัณย์ พร้อมเทพ (MR.SARUN PROMTEP)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     T07
ชื่อ - นามสกุล :     ศรัณย์  พร้อมเทพ
สังกัด :     งานนโยบายและแผน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE106
โทรศัพท์ภายใน :     055-964092
อีเมล์ :     sarunp@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอทพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Computer Programming language, System Analysis and Design, web Programming
 
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank