: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.นฤมล สีพลไกร (DR.NARUMON SEEPONKAI)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02036
ชื่อ - นามสกุล :     นฤมล  สีพลไกร
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE426
โทรศัพท์ภายใน :     055-964202
อีเมล์ :     narumonse@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคโนโลยีวัสดุ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ปริญญาตรี วท.บ.(เคมี) ม.ขอนแก่น
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Electrolyte polymer membrane, Polymer synthesis, Modified polymer, Nano fiber, Fuel cells, Polymer solar cells, Dye sensitize solar cells, Polymer blend, Nano-composites, Biodegradable polymer, Polymer for green technology.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเตรียมฟิล์มที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิเพื่อการใช้งานบอกความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2558 - 2559 20,000 
2 การเตรียมฟิล์มอินดิเคเตอร์จากสารสกัดอัญชัน 2558 - 2559 10,000 
3 การเตรียมฟิล์มกึ่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้วดัดแปรผสมพอลิเอธิลีน 2558 - 2559 10,000 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเตรียมแผ่นเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนจากซัลโฟเนตพอลิอีเทอร์คีโตน 2563 - 2563 100,000 
2 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 2559 - 2559 220,000 
3 การพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อการใช้งานเคลือบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถิ่น 2558 - 2559 10,000 
4 การเตรียมฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวเพื่อการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร 2558 - 2559 10,000 
5 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถิ่น [โครงการชุด] 2557 - 2559 100,000 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
6 โครงการพัฒนารูปแบบการขนส่งที่เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาล 2560 - 2561 2,000,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Narumon Seeponkai
Krisana Poolsawat
Physical and Mechanical Properties of Poly(Butylene Succinate) and Poly(Lactic Acid) under Landfill Conditions Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

856 245-252 2020 - / 2020  - / 2020-08-18  Scopus 
2 Narumon Seeponkai,Thannarasmi Khunsriya Samerpak,Nonsee Nimitsiriwat, Jatuphorn Wootthikanokkhan,Nutthapon Wongyao The Effects of Sulfonated Graphene Oxides (sGO) on Ion Conductivity and Permeability of the Vanadium Redox Flow Batteries Membranes Based on Sulfonated Poly(Ether Ether Ketone) Composite Applied Mechanics and Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

891 169-179 2019 - / 2019  - / 2019-11-15  SJR 
3 Wootthikanokkhan,* J., Khunsriya, P., Seeponkai, N., Asawapirom, U., Keawprajak, A. Thermal Behavior and Photovoltaic Performance of Fullerene Grafted Dehydrochlorinated Poly(vinyl chloride) in Bulk Heterojunction Solar Cells International Journal of Polymeric Materials and polymeric Biomaterials

[วารสารระดับนานาชาติ]

64 392-399 2015 - / 2018  - / -  ISI 
4 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan, J., Thanachayanont, C., Thanawan, S., Radabutra, S., Chuangchote, S. Synthesis of Graft Copolymers and Their Preliminary Use as a Compatibilizer in Polymer Solar Cells International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials

[วารสารระดับนานาชาติ]

63 6 302-309 2014 1.865 / 2016  2 / 2017-05-22  Scopus 
5 Seeponkai, N., Keaitsirisart, N., Wootthikanokkhan, J., Thanachayanont, C., Chuangchote, S. Fullerene functionalized polystyrene: Synthesis, characterizations, and application in bulk heterojunction polymer solar cells International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials

[วารสารระดับนานาชาติ]

63 1 33-40 2014 1.865 / 2013  4 / 2017-05-22  Scopus 
6 Khunsriya, P., Wootthikanokkhan, J., Seeponkai, N., Luangchaisri, C. Preparation of dehydrochlorinated Poly(vinyl chloride) (dHPVc) and DHPVC Nanofbres: Effects of reaction time on conductivity, electrospinability, and fibre morphology Polymers and Polymer Composites

[วารสารระดับนานาชาติ]

22 7 581-590 2014 0.309 / 2014  0 / 2017-06-12  Scopus 
7 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan, J., Thanachayanont, C. Synthesis and characterization of fullerene functionalized poly(vinyl chloride) (PVC) and dehydrochlorinated PVC using atom transfer radical addition and AIBN based fullerenation Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

130 4 2410-2421 2013 1.395 / 2013  0 / 2017-05-22  ISI 
8 Seeponkai, N., Khunsriya, P., Wootthikanokkhan,* J., Thanachayanont, C. Morphology and Conductivity of Electrospun Dehydrochlorinated PVC Nanofibers Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

747 317-320 2013 - / 2013  1 / 2017-05-22  Scopus 
9 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan,* J., Thanachayanont, C., Effects of PPV-g-PSFu graft copolymer on morphology and power conversion efficiency of bulk heterojunction solar cell base on P3HT/C60 blends Advanced Materials Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

410 357-360 2012 - / 2018  - / -  Scopus 
10 Sanglimsuwan, A., Seeponkai, N., Wootthikanokkhan, J Effects of Concentration of Organically Modified Nanoclay on Properties of Sulfonated Poly(vinyl alcohol) Nanocomposite Membranes International Journal of Electrochemistry

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-6 2012 - / 2011  - / 2011-06-24  Scopus 
11 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan, J. Proton exchange membranes for a direct methanol fuel cell based on sulfonated styrene-(ethylene-butylene)-styrene/polyvinylidene fluoride blends Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

117 1 393-399 2010 1.240 / 2010  3 / 2017-05-22  ISI 
12 Wootthikanokkhan, J., Thanachayanont, C., Seeponkai, N. Synthesis of graft copolymers based on polyphenylene xylylene and fullerene grafted polystyrene Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

116 1 433-440 2010 1.240 / 2010  3 / 2017-05-22  Scopus 
13 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan, J. Proton conductivity and methanol permeability of sulfonated poly(vinyl alcohol) membranes modified by using sulfoacetic acid and poly(acrylic acid) Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

105 2 838-845 2007 1.008 / 2006  15 / 2017-05-22  ISI 
14 Wootthikanokkhan, J., Seeponkai, N. Methanol permeability and properties of DMFC membranes based on sulfonated PEEK/PVDF blends Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

102 6 5941-5947 2006 1.008 / 2006  46 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2894 Narumon Seeponkai, Krisana Poolsawat Physical and Mechanical Properties of Poly(butylene succinate) and Poly(lactic acid) under Landfill Conditions 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2019) is set up the first time and hosted by King Mongkut’s University of Technology Bangkok

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Arnoma grand hotel bangkok   
2 2232 Seeponkai, N., Khunsriya, P., Wootthikanokkhan,* J. The Effect of Functionalized Graphene Oxide on Ion Conductivity and Permeability of Vanadium Redox Flow Batteries Membrane base on Sulfonated Poly(Ether Ether Ketone) Composite The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 The Sukosol, Bangkok, Thailand,   
3 2220 Narumon seeponkai Biodegradable film from Thermoplastic starch and Poly(butylene succinate) Blends for Green Packaging Applications LIMAC academic international conference, at

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Top land hotel , Phitsanulok, Thailand, 2-4 april 2017   
4 2236 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan Synthesis of Donor-Acceptor Graft Copolymer Based on PPV and Fullerene Grafted Polystyrene for Solar Cell Applications Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050 (SDSE 2008), International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Millennium Hilton Bangkok hotel, Bangkok, Thailand, 11-13 December 2008   
5 1014 Seeponkai, N., Khunsriya, P., Wootthikanokkhan, J., Thanachayanont, C. Morphology and conductivity of electrospun dehydrochlorinated PVC nanofibers The 4th International conference on Multi-functional Materials and Structure (MFMS 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 The Eastin grang hotel sathorn, Bangkok, Thailand, 14-17 July 2013   
6 2235 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan,* J., Thanachayanont, C Effects of PPV-g-PSFu graft copolymer on morphology and power conversion efficiency of bulk heterojunction solar cell base on P3HT/C60 blends” International Symposium on Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAM XX),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China. 15-18 December 2011   
7 2233 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan, Modification of Poly(vinyl alcohol) for use as an Electrolyte Membrane in Direct methanol Fuel Cells”, Energy Research Building Base for Sufficiency Economy,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2006 Bangkok, Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 ฟิล์มเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงเพื่อแจ้งเตือนความร้อนบนอุปกรณ์อิเลคโทรนิค หรือเครื่องจักร กำลังดำเนินการยื่นขอ สิทธิบัตร   
2 ฟิล์มเคลือบจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรที่มีสมบัติในการยึดเกาะกับวัสดุธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอ สิทธิบัตร   
3 แผ่นเกราะคอมโพสิตกันกระสุนประเภทเกราะแข็งจากเส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
4 พอลิไวนิลคลอไรด์ดัดแปลงที่มีสมบัติทางไฟฟ้าด้านการรับและนำอิเล็กตรอน กำลังดำเนินการยื่นขอ สิทธิบัตร   
5 ฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรผสมพอลิบิวธีลีนซัคซิเนต กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1701007871 สิทธิบัตร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank