: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง (ASST. PROF. DR.PHONGTHORN JULPHUNTHONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01075
ชื่อ - นามสกุล :     พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Innovative Construction Materials
ห้องทำงาน :     CE204
โทรศัพท์ภายใน :     055-964027
อีเมล์ :     phongthornj@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph. D. in Applied Physics Naresuan University
2 ปริญญาโท M. Eng. in Civil Engineering Chiang Mai University
3 ปริญญาตรี B. Eng. in Civil Engineering (2nd honor) Naresuan University
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Pozzolanic materials for concrete improvement
- Stabilized of soils by cement and biomass ash
- Development of waste materials for concrete and soil stabilized
- Cement-based piezoelectric smart materials

Teachinng
+ Soil mechanics
+ Foundation engineering
+ Concrete technology
+ Materials testing
 
  ประวัติการรับรางวัล  
ที่ วันที่ได้รับ รางวัล เอกสาร
1 28 กุมภาพันธ์ 2553 รางวัล Excellent Poster Awards (Second prize), International Conference on The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and the 7th Asian Meeting on ElectroCeramics (AMF-AMEC-7) , Jeju, Korea. [รางวัลดีเด่น] ไม่มีไฟล์เอกสาร / ลิ้งค์หรือหมายเหตุ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนด้วยซีเมนต์ร่วมกับฝุ่นอุตสาหกรรมหินอ่อนและเถ้าถ่านหิน 2559 - 2560 180,000 
2 การประเมินคุณสมบัติของกากเถ้าชีวมวลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน 2557 - 2557 180,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม 2559 - 2559 345,600 
2 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ 2558 - 2558 184,800 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการการพัฒนาคอนกรีตพิเศษสำหรับพื้นฟาร์มสุกร ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 2562 - 2563 500,000 
2 ที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบเกราะอาคารสำหรับป้องกันการโจมตีจากกระสุนปืนและลูกระเบิดจากเครื่องยิง M79 2562 - 2563 1,200,000 
3 การพัฒนาแนวทางการออกแบบคอนกรีตเพื่อป้องกันรังสีสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ 2561 - 2563 600,000 
4 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ซีเมนต์เฟสจากผลการวิเคราะห์ X-ray diffraction patterns 2560 - 2560 469,640 
5 การพัฒนา Calcium sulfoaluminate-belte cements ประสิทธิภาพสูง (นายพิธิวัต เทียนอง :นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย) 2560 - 2565 2,482,000 
6 การวิเคราะห์ความเสียหายของ Sucker rod (Failure analysis of sucker rod) 2560 - 2560 533,925 
7 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - นายพิธิวัต เทียนทอง 2560 - 2582 2,482,000 
8 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโทเพื่ออตุสาหกรรม - นางสาวพลอยไพลิน ทาสี 2560 - 2561 502,000 
9 การประยุกต์ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาคอนกรีตป้องกันกัมมันตรังสี 2559 - 2560 250,000 
10 ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืน 2559 - 2560 1,360,000 
11 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท -น.ส. ปราณปริยา พุทธเนตร 2559 - 2561 502,000 
12 โครงการคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกำมันตรังสี 2558 - 2559 1,000,000 
13 การสังเคราะห์ซีเมนต์สะอาดโดยใช้วัสดุตั้งต้นจากกากอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ในอุตสาหกรรมคอนกรีต 2558 - 2559 230,000 
14 การพัฒนาวัสดุผสมฝุ่นหินอ่อน-เถ้าชานอ้อยเพื่อเป็นวัสดุ ซีเมนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตบล็อก 2557 - 2557 231,400 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Pithiwat Tiantong,Tawat Suriwong,Phongthorn Julphunthong Effects of CaF2-CuO additives and various firing temperatures on charactertics of alite calcium sulfoaluminate clinkers Case Studies in Construction Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 1-12 2021 - / 2021  - / 2021-06-08  Scopus 
2 Piyapong Suwanmaneechot,Theerachai Bongkarn,Panuwat Joyklad, Phongthorn Julphunthong Experimental and numerical evaluation of gamma-ray attenuation charateristics of concrete containing high-density materials Construction and Buiding Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

294 123614 1-12 2021 - / 2021  - / 2021-06-08  Scopus 
3 Phongthorn Julphunthong andPanuwat Joyklad Utilization of Several Industrial Wastes as Raw Material for Calcium Sulfoaluminate Cement Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 3319 1-12 2019 - / 2019  - / 2019-10-23  Scopus 
4 Pranpriya Phutthanet,Pithiwat Tiantong, Phongthorn Julphunthong,Panuwat Joyklad,Lijie Wang and Prinya Chindaprasirt Investigation of gamma radiation shielding of concrete containing blast furnace slag waste via experimental and calculation methods Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

765 329-334 2018 - / 2018  0 / 2018-03-29  Scopus 
5 Aniruj Akkarapongtrakul Phongthorn JulphunthongThanongsak Nochaiya Setting time and microstructure of Portland cement-bottom ash–sugarcane bagasse ash pastes Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly

[วารสารระดับนานาชาติ]

148 1355-1362 2017 - / 2017  - / 2017-06-29  ISI 
6 Phongthorn Julphunthong and Geert De Schutter Synthesizing of calcium sulfoaluminate-belite (CSAB)cements from industrial waste materials Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

2017 - / 2017  - / 2017-11-29  Scopus 
7 Phongthorn Julphunthong Chemical Stabilization of Loess in Northeast Thailand Using the Mixture of Calcined Marble Dust Waste and Sugarcane Bagasse Ash Waste. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA

[วารสารระดับนานาชาติ]

46 103-108 2015 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
8 P. Suwanmaneechot, T. Nochaiya and P. Julphunghong Improvement,characterization and use of waste corn cob ash in cement-based materials IOP Conference Series : Materials Science and Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

103 1-11 2015 - / -  1 / 2017-05-22  Scopus 
9 Julphunthong, P., Bongkarn, T., Maensiri, S. The effect of firing temperatures on phase formation, microstructure and dielectric properties of Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3 ceramics synthesized via the combustion route Ceramics International

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 S1 S143-S151 2015 2.758 / 2015  3 / 2017-05-22  Scopus 
10 Phongthorn Julphunthong, Boonyaphas Phengraek, Artid Laowanidwatana and Theerachai Bongkarn Low temperature fabrication of dense calcium titanate ceramics via the combustion technique Integrated Ferroelectrics

[วารสารระดับนานาชาติ]

150 107-115 2014 0.3 / 2014  0 / 2018-05-24  Scopus 
11 P. Julphunthong and T. Bongkarn Phase formation, microstructure and dielectric properties of Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3– Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ceramics prepared via combustion technique Materials research innovations

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 S2151-S215 2014 0.4 / 2014  4 / 2017-05-22  Scopus 
12 Phongthorn Julphunthong, Supornpun Chootin and Theerachai Bongkarn Phase formation and electrical properties of Ba(ZrxTi1-x)O3 ceramics synthesized through a novel combustion technique Ceramics International

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 S415-S419 2013 1.8 / 2013  8 / 2017-05-22  Scopus 
13 Phongthorn Julphunthong, Suphornpun Chootin, Benjawan Suansawan and Theerachai Bongkarn Influence of firing temperature on phase formation and microstructure of La0.92Mg0.18Fe0.90O3 ceramics synthesized via the combustion route Integrated Ferroelectrics

[วารสารระดับนานาชาติ]

148 116-123 2013 0.3 / 2013  0 / 2018-05-24  Scopus 
14 Phongthorn Julphunthong, Sujiphat Janaun and Theerachai Bongkarn The effects of firing temperatures and dwell time on phase and morphology evolution of LaNi0.6Fe0.4O3 Ceramics Prepared via the Combustion Technique Ferroelectrics

[วารสารระดับนานาชาติ]

454 135-144 2013 0.4 / 2013  0 / 2018-05-24  Scopus 
15 Phongthorn Julphunthong and Theerachai Bongkarn Phase formation, microstructure and dielectric properties of Ba(Zr0.1Ti0.9)O3 ceramics prepared via the combustion technique Current Applied Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 S60-S65 2011 1.9 / 2011  29 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2208 Pithiwat Tiantong, Phongthorn Julphunthong Synthesis and Hydration Mechanism of Calcium Sulfoaluminate International Congress on Technology Engineering& Science.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Malaysia   
2 2167 Pranpriya Phutthanet,Pithiwat Tiantong, Phongthorn Julphunthong,Panuwat Joyklad,Lijie Wang and Prinya Chindaprasirt Investigation of gamma radiation shielding of concrete containing blast furnace slag waste via experimental and calculation methods The 8th International Conference on Advanced Materials Research

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Japan   
3 1900 P. Phutthanet, P. Tiantong and P. Julphunthong Determination and calculation the performance of blast furnace slag aggregates for radiation shielding concrete The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 การ์เดนคลิฟรีสอร์ท และสปา พัทยา จ.ชลบุรี   
4 1901 P. Julphunthong1,2* , T. Thongdetsri3 and T. Chompoorat3 Synthesizing of calcium sulfoaluminate-belite cements from industrial waste materials The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 การ์เดนคลิฟรีสอร์ท และสปา พัทยา จ.ชลบุรี   
5 800 อภิรัตน์ โพธิบัลลังก์,ปราณปริยา พุทธเนตร,สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลมหอบด้วยวัสดุผสมกากแคลเซียมคาร์ไบต์-เถ้าหญ้าเนเปียร์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 จ.สงขลา   
6 593 Piyapong Suwanmaneechot, Thanongsak Nochaiya and Phongthorn Julphunthong Improvement,Characterization and use of waste cob ash in cement-based materials The 4th Global Conference on Materials Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 มาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน   
7 331 Piyapong Sueanmaneechot, Thanongsak Nochaiya and Phongtorn Julphunthong Improvement of waste corn cob ash for cement replacement material applications Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Japan   
8 322 Phongthorn Julphunthong, Sujiphat Janaun and Theerachai Bongkarn The effects of firing temperatures and dwell time on phase and morphology evolution of LaNi0.6Fe0.4O3 Ceramics Prepared via the Combustion Technique The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity (AMF-8)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Thailand   
9 320 Phongthorn Julphunthong, Supornpun Chootin and Theerachai Bongkarn Phase formation and electrical properties of Ba(ZrxTi1-x)O3 ceramics synthesized through a novel combustion technique The 8th Asian Meeting on Electro Ceramics (AMEC-8)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Malaysia   
10 321 Phongthorn Julphunthong, Suphornpun Chootin, Benjawan Suansawan and Theerachai Bongkarn Influence of firing temperature on phase formation and microstructure of La0.92Mg0.18Fe0.90O3 ceramics synthesized via the combustion route Special International Workshop and Symposium on Emerging Frontiers in Multiferroics and Electronic Metamaterials (INAMM)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Thailand   
11 319 Phongthorn Julphunthong and Theerachai Bongkarn Phase formation, microstructure and dielectric properties of Ba(Zr0.1Ti0.9)O3 ceramics prepared via the combustion technique The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and the 7th Asian Meeting on Electro Ceramics (AMF-AMEC-7)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Korea   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 คอนกรีตสำหรับป้องกันกระสุนปืนและกรรมวิธีการผลิต ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เลขสิทธิบัตร 13289
อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการการประเมินความปลอดภัยสำหรับการวางแนวท่อส่งก๊าซ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย (RA#6) ไปยังจังหวัดราชบุรี พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2 เม.ย. 2562 ถึง 
2 เม.ย. 2562
580,594.00 580,594.00 งบภายนอก
บริษัท PENSPEN LIMITED
-ยังไม่มีข้อมูลระยะเวลา
2 ทดสอบ Unconfined compressive strength ระยะที่ 2 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 25 ต.ค. 2561 ถึง 
12 พ.ย. 2561
42,000.00 42,000.00 งบภายนอก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง
3 ทดสอบ Unconfined compressive strength พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 11 ก.ย. 2561 ถึง 
15 ก.ย. 2561
23,000.00 23,000.00 งบภายนอก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง
รวม       645,594.00 645,594.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank