: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์ (ASST. PROF. DR. SIRIPORN DACHASILARUK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04025
ชื่อ - นามสกุล :     ศิริพร  เดชะศิลารักษ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE413
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4398
อีเมล์ :     siripornd@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. (Sound and Vibration) University of Southampton, UK
2 ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพ
3 ปริญญาตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประเมินการจดจำเสียงพูดภาษาไทยของระบบประสาทหูเทียมภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน 2559 - 2560 220,000 
2 การประยุกต์ใช้เทคนิค l1 Norm ในการประมาณการข้อมูลดิสครีต 2549 - 2546 50,000 
3 การลดสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายทางไกล โดยใช้วีธี LDT 2547 - 2547 50,000 
4 การตรวจสอบลายนิ้วมือ 2546 - 2546 50,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงคุณภาพเสียงพูดโดยใช้วิธีการพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 2563 - 2564 250,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Siriporn Dachasilaruk, Niphat Jantharamin, and Apichai Rungruang Speech Intelligibility Enhancement for Thai-Speaking Cochlear Implant Listeners Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 3 866-875 2019 - / 2019  - / 2019-02-28  Scopus 
2 Tawin Tanawong and Siriporn Dachasilaruk The Development and Comparing the Perfromance of Temporal Fuzzy Neural Network Technique and Temporal Fuzzy Decision Trees Case Study of Suitable Thai Elderly Tourists Naresuan University Journal

[วารสารระดับชาติ]

27 2 36-47 2019 - / 2019  - / 2019-06-12  TCI 
3 Siriporn Dachasilaruk and Apichai Rungruang Speech Intelligibility Evaluation of Sound Coding Strategies in Noisy Environments for Thai Cochlear Implant Users Naresuan University Journal

[วารสารระดับชาติ]

26 4 132-144 2018 - / 2019  - / 2019-02-28  TCI 
4 Dachasilaruk, S Adaptive Speckle Filtering of SAR Images Using Wavelet-based Method Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

3 2009 - / 0  - / 2017-06-14   
5 ศิริพร เดชะศิลารักษ์,ไกรสิน ส่งวัฒนา วิธีการขยายข้อมูลภาพนิ่ง JPEG ชนิด Sequential Baseline System วิศวสารลาดกระบัง

[วารสารระดับชาติ]

13 2 36-43 2001 - / 2017  0 / 2017-06-14  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2029 Siriporn Dachasilaruk, Chadarthan Luangsawang, Niphat Jantharamin, Siraprabha Kaewsri and Patamawadee Doungta Evaluation of Thai Speech Intelligibility based on Noise Reduction Techniques for Cochlear Implants The 10th International Congress on Image and Signal Processing, Bio Medical Engineering and Informations

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Shanghai,China.   
2 1780 Dachasilaruk, S., Bleeck S. and White, P.R Wavelet Packet-based Cochlear Implant Processors Using Perceptually Optimized Wavelet The 7th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Dalian, China   
3 606 Dachasilaruk, S. Speckle Noise Reduction for SAR Images Using Interscale Multiplicative and Soft Thresholding The 6th International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition 2008 (ICWPR2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Hong Kong, China   
4 605 Dachasilaruk, S. Multiscale Edge Detection for SAR Image Despeckling The 5th International Conference on Visual Information Engineering 2008 (VIE2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Xi’an, China   
5 604 Dachasilaruk, S. Wavelet Shrinkage and Compression for SAR Images The 5th International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices 2008 (IEEE SSD08)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Amman, Jordan   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank