: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห ( ASST. PROF. DR. AKARAPHUNT VONGKUNGHAE)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04001
ชื่อ - นามสกุล :     อัครพันธ์  วงศ์กังแห
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Development and Research of Innovative Vehicle Engineering: DRIVE
  Analysis and Development of Electric Drives System
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4323
อีเมล์ :     akaraphuntv@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Idaho
2 ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering Vanderbilt
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Electrical Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Electrical Engineering
Artificial Neural Network
Laser Modulation in Laser Printer
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
2 คุณลักษณะความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าและเคมีในสภาวะการเกิดเงาบางส่วนบนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 2552 - 2551 150,000 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
3 (โครงการวิจัยย่อยที่ 2) การออกแบบตัวถังและช่วงล่างสำหรับรถไฟฟ้า 2555 - 2556 3,454,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาเซลแสงอาทิตย์ชนิดใช้สารอินทรีย์ในกลุ่มสารทรานซิชั่นเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีน 2553 - 2554 300,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ระบบบริหารจัดการการเผาชีวมวลสำหรับเตาอบลมควันยางพาราด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งบริษัท ทีทีเอ็น รับเบอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก 2564 - 2564 500,000 
2 ระบบตรวจสอบน้ำหนักยางพาราแผ่นรมควันอัดก้อน โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฑ 2563 - 2563 767,200 
3 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 2562 - 2563 4,914,447 
4 Mastering Energy Supply Focusing on Isolated Area (MESfiA) 2562 - 2564 2,991,986 
5 โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ปรับสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2561 - 2562 1,000,000 
6 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า [โครงการชุด] 2559 - 2560 3,160,650 
7 การพัฒนาแบตเตอรี่ไอรอนโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุม 2552 - 2553 2,533,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,อัคพันธ์ วงค์วังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal)

[วารสารระดับชาติ]

1 1 24-29 2017 - / 2020  - / 2020-02-28  Other 
2 Souvakon, C., Vorasingha, A., Mopoung, S., Vongkunghae, A. Synthesis and characterization of dehydroannulene carbon allotrope apply for hydrogen fuel storage International Journal of Physical Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 6 1477-1483 2011 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 
3 Vongkunghae, A., Chumthong, A. A new adaptive algorithm for adjusting the HDD actuator arm's position IEEE International Symposium on Industrial Electronics

[วารสารระดับนานาชาติ]

1711-1715 2010 - / 2017  0 / 2017-06-14  Scopus 
4 Vongkunghae, A., Yi, J., Wells, R.B. A printer model using signal processing techniques IEEE Transactions on Image Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 7 776-783 2003 - / 2017  10 / 2017-05-23  Scopus 
5 Wells, R.B., Vongkunghae, A. A model - Reference neural network scheme for obtaining laser printer modulation templates IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1872-1875 2002 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 
6 Wells, R.B., Vongkunghae, A., Yi, J. A signal processing model for laser print engines IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1514-1519 2002 - / 2017  4 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3379 Piyadanai pachanapan, Phisut Apichayakul, Akaraphunt Vongkunghae and Sarintip Tantanee Islanding Operation among Solar Hybrid System and Grid-tied PV System in Buildings Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA) International Conference 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 AIT, Bangkok   
2 3248 ธีรพงศ์ บรรจง, พงศ์กิตต์ จินต์กสิกรรม, ฉัตรชัย โกสุม, อัครพันธ์ วงศ์กังแห และ สมพร เรืองสินชัยวานิช ระบบแสดงสถานะแบตเตอรี่รถไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
3 3080 ฉัตรชัย โกสุม, อัครพันธ์ วงกังแห และ สมพร เรืองสินชัยวานิช การออกแบบและพัฒนาการควบคุมแขนกล 5 จุดหมุนอิสระ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๓ (EECON-43)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
4 2511 วินัย วงษ์ไทย,ธานี โกสุม, อัครพันธ์ วงศ์กังแห,มุฑิตา สำเภาเงิน โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
5 1762 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
6 342 Akaraphunt Vongkunghae and Dolhathai Kannai A Training Algorithm for Artificial Feedforward Neural Networks, Least Cross Correlation between Self Excitation and Squared-Error Difference The 2014 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Korea   
7 40 Akaraphunt Vongkunghae and Anuchit Chumthong A New Adaptive Algorithm for Adjusting the HDD Actuator Arm's Position IEEE international Symposium on Industrial Electronic

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Italy   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 อัครพันธ์ วงศ์กังแห วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  0000-00-00 ISBN 978-616-7060-040 ผู้แต่ง Mahmood Nahvi and Joseph A. Edminister แปลและเรียบเรียงโดย: ผศ. ดร. อัครพันธ์ วงศ์ กังแห บรรณาธิการ: วรรธณา พันธ์สว่าง ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ปารณี บุญมา   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 จ้างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จในรถยนต์ของบริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด อัครพันธ์ วงศ์กังแห 25 ธ.ค. 2563 ถึง 
30 พ.ย. 2564
240,000.00 240,000.00 งบภายนอก
บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด
2 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ธ.ค. 2561 ถึง 
30 พ.ย. 2562
240,000.00 240,000.00 งบภายนอก
บริษัท พี.อี.เทคนิค
3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 1 มี.ค. 2561 ถึง 
28 ก.พ. 2562
262,800.00 65,700.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-งบประมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการลงพื้นที่
4 จ้างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จในรถยนต์ของบริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด อัครพันธ์ วงศ์กังแห 24 พ.ย. 2560 ถึง 
30 พ.ย. 2561
240,000.00 240,000.00 งบภายนอก
บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด
5 ดำเนินงานจ้างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบได้ชาร์จในรถยนต์ ของบริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ต.ค. 2559 ถึง 
30 ก.ย. 2560
240,000.00 240,000.00 งบภายนอก
บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด
- ขออนุมัตินำส่งเงินค่าจ้างงวดที่ปรึกษาโครงการวิจัย งวดที่ 1-12 รวมเป็นเงิน 240,000 บาท วันที่ 7 พ.ย. 60
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 13 พ.ค. 2559 ถึง 
12 พ.ค. 2560
195,000.00 31,200.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
7 โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ICESIT 2015) อัครพันธ์ วงศ์กังแห 10 มิ.ย. 2558 ถึง 
12 มิ.ย. 2558
200,000.00 200,000.00 งบภายนอก
8 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 10-18 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 มี.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2554
930,000.00 930,000.00 งบภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 โครงการออกแบบและสร้างโรงเรือนกรีนเฮาส์ไฮบริดส์เพื่อการผลิตกล้วยตากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ธ.ค. 2552 ถึง 
30 พ.ย. 2553
1,468,107.00 734,053.50 งบภายนอก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10 การอบรมหลักการและปฏิบัติการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 26 มิ.ย. 2552 ถึง 
27 มิ.ย. 2552
100,000.00 100,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       4,115,907.00 3,020,953.50    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank