: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล (KADIT KWRANGTRAKUL)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     ME04
ชื่อ - นามสกุล :     เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     ครูช่าง
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 1
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-3918
อีเมล์ :     keditk@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2562 5,000 
2 การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด 2556 - 2558 110,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาไถหัวหมูสำหรับนาข้าวที่เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 2548 - 2548 137,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2564 - 2565 15,000,000 
2 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช 2559 - 2559 168,800 
3 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว 2557 - 2557 180,000 
4 การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ 2552 - 2552 100,000 
5 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดิน แบบกระทุ้ง 2546 - 2546 207,800 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Rattana Karoonboonyanan*, Nopparat Seehawong, Kadit Kwrangtrakul Development of soybean rolling injection planter Naresuan University Journal

[วารสารระดับชาติ]

16 2 99-103 2008 0.13 / 2008  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องโรยเมล็ดข้าว ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
เลขสิทธิบัตร 9111
อนุสิทธิบัตร   
2 โหลดเซลล์ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565
เลขสิทธิบัตร 13290
อนุสิทธิบัตร   
3 ชิ้นส่วนอุปกรณ์การวัด ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2569
เลขสิทธิบัตร 65800
สิทธิบัตร   
blank


ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank