: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์สุรัตน์ ปัญญาแก้ว (LECTURER. SURAT PUNYAKAEW)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03018
ชื่อ - นามสกุล :     สุรัตน์  ปัญญาแก้ว
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4230
อีเมล์ :     suratpu@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng. in Mechatronics AIT
2 ปริญญาโท M.Eng. Machatronics AIT
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.นเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
-Mechatronic
-Mechanical vibration
-Control theory
-System Dynamics
-Automation & Robotics
-Energy Harvesting
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบอแดฟทิฟโดยใช้เกียร์อัตราทดแปรผันต่อเนื่อง 2565 - 2565 50,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 สุรัตน์ ปัญญาแก้ว Vibration energy harvesting for low frequency using auto-tuning parametricrolling pendulum under exogenous multi-frequency excitations Theoretical & Applied Mechanics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 6 448-455 2020 - / 2017  0 / 2020-12-24  Scopus 
2 สุรัตน์ปัญญาแก้ว การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบปรับค่าได้ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (์NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

9 1 25-30 2014 - / 2014  2 / 2021-11-22  TCI 
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank