: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ (DR. SIRIKARN KUNSUMRIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02019
ชื่อ - นามสกุล :     ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE 512
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4268
อีเมล์ :     sirikarnk@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก PhD Polymer Science and Engineering University of Manchester
2 ปริญญาโท M.Eng. Polymer Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเตรียมเส้นใยนาโนพอลิเมอร์คอมโพสิตด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล 2565 - 2565 100,000 
2 การปรับสภาพพื้นผิวของฝางข้าวด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิต 2562 - 2562 100,000 
== โครงการย่อยงบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
3 การพัฒนาแผ่นฟิล์มไบโอพอลิเมอร์คอมโพสิตที่มีการใช้สารเสริมแรงนาโนซิลิกาจากกากใบอ้อยเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร 2565 - 2565 250,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ 2564 - 2564 550,000 
2 การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์ 2564 - 2564 250,000 
3 ไม้พอลิเมอร์คอมโพสิตจากชานอ้อย 2563 - 2564 972,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled and Chokchai Yatongchai synthesis of CaO-SiO2 catalyst from lime mud and kaolin residue for biodiesel production Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-10-08  Scopus 
2 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled, Adisorn Pinmancee and Supakit Phromduang Preparation and Characterizations of Hydroxyapatite Substituted Boron Cement Naresuan University Journal : Science and Technology.

[วารสารระดับชาติ]

26 4 142-150 2018 - / 2020  - / -  TCI 
3 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled, Adisorn Pinmanee and Supakit Phromduang Preparation and Characterizations of Hydroxyapatite Substituted Boron Cement Naresuan University Journal: Science and technology (NUJST)

[วารสารระดับชาติ]

26 4 142-150 1475 - / 2018  - / 2018-12-26  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3540 S. Khansumled, and P. Boonphayak SYNTHESIZED THE NANO SILICA FROM SUGARCANE LEAVES VIA SOL-GEL METHODS The Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 - PACCON 2022 “Frontiers in Chemical Sciences for Health, Energy, and Sustainability”

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2022 KMITL Convention Hall, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand   
2 3417 Chanakarn Raksat, Sirikarn Khansumled, and Piyanan Boonphayak Synthesis Strontium Boron Hydroxyapatite/Calcium Doped zirconia (SrBHA/Ca-ZrO2) for Bone Replacements Application The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2022)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2022 Phitsanulok, Thailand   
3 3418 Phanthila Papimon, Piyanan Boonphayak, and Sirikarn Khansumled A Comparison of Chemical Treatments for Surface Modification of Rice Straw before use as Reinforcement Material in Wood Polymer Composites The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2022)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2022 Phitsanulok, Thailand   
4 3415 Wiwat Nuansing, Sirikarn Khansumled, Atchara Chinnakorn, Piyanan Boonphayak Synthesis and characterization of strontium substituted hydroxyapatite The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 NongNooch Pattaya Garden & Resort, Pattaya, Thailand   
5 2373 Piyanan Boonphayak and Sirikarn Khansumled Synthesis and Characterization of Borohydroxyapatite for Bone Cement Application Global Engineering & Applied Science Conference (GEASC 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Fukuoka, Japan   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 652,600.00 เงินแผ่นดิน
รวม       3,263,000.00 652,600.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank