: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร. สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ (DR.SAISUMPAN SOONCHAROEN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02040
ชื่อ - นามสกุล :     สายสัมพันธ์  ซุ้นเจริญ
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Centre for Operations Research and Industrial Application (CORIA)
ห้องทำงาน :     IE 437
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4251
อีเมล์ :     saisumpans@nu.ac.th
HomePage :     http://www.coria.eng.nu.ac.th/saisumpans/
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Expertise:
- Scheduling
- Planning
- Layout design
- Operations management
- Artificial intelligence (Metaheuristics)
- Computer programming (Visual Basic for Application: VBA)
- Computer simulation
- Economic analysis & Finance

Interest:
- Big data
- Data management
- Database
- Data scientist
- Data programming
- Salesmanship
- Virtual Reality (VR)
- Digital contents
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยวาฬเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตและการขนส่งแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาสินค้าสร้างตามสั่งขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมสินค้าประเภททุน 2565 - 2565 100,000 
2 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีปัญญาประดิษฐ์สำหรับแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดทางอุตสาหกรรม 2564 - 2564 50,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2564 - 2565 15,000,000 
2 การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง [โครงการชุด] 2564 - 2565 6,000,000 
3 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 2563 - 2564 1,900,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Saisumpun Sooncharoeh,Srisatja Vitayasak,Pupong Pongcharoen,Chris Hicks Development of a modified Biogeography-Based Optimisation tool for solving the unequal-sized machine and multi-row configuration facility layout design problem ScienceAsia - Journal of The Science Society of Thailand

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 - / 2021  - / 2021-08-10   
2 Thatchai Thepphakorn · Saisumpan Sooncharoen · Pupong Pongcharoen Particle Swarm Optimisation Variants and Its Hybridisation Ratios for Generating Cost‑Efective Educational Course Timetables SN Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-12 2021 - / 2021  - / 2021-08-31  SJR 
3 Sooncharoen, S.
Pongcharoen, P.
Hicks, C.
Grey Wolf production scheduling for the capital goods industry Applied Soft Computing Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

94 106480 2020 - / 2020  - / 2020-08-20  ISI 
4 Sooncharoen, S.
Thepphakorn, T.
Pongcharoen, P.
A Deep Learning Tool Using Teaching Learning-Based Optimization for Supporting Smart Learning Environment Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

12218 392-404 2020 - / 2020  - / 2020-08-20  Scopus 
5 Thepphakorn, T.
Sooncharoen, S.
Pongcharoen, P.
Academic Operating Costs Optimisation Using Hybrid MCPSO Based Course Timetabling Tool Lecture Notes in Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

12218 338-350 2020 - / 2020  - / 2020-08-20  Scopus 
6 Thatchai Thepphakorn, Saisumpan SooncharoenPupong Pongcharoen Static and Dynamic Parameter Settings of Accelerated Particle Swarm Optimisation for Solving Course Scheduling Problem Springer Nature Switzerland

[วารสารระดับนานาชาติ]

368-380 2020 - / 2021  - / 2021-03-03  Scopus 
7 สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ Biogeography-based Optimisation method and its applications: A survey Naresuan University Engineering Journal.

[วารสารระดับชาติ]

11 1 23-60 2016 - / 2017  0 / 2017-06-07  TCI 
8 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Application of Biogeography-Based Optimisation for machine layout design problem International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 3 251-254 2015 - / 2015  - / 2017-06-12   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3419 กล้า วารีพิทักษ์, สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ และภูพงษ์ พงษ์เจริญ การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบทางสถิติในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับวิธีการดมกลิ่นของฉลามเพื่อใช้ในการออกแบบทางอุตสาหกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์   
2 2572 ธนัชพร สมใส, สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, โพธิ์งาม สมกุล, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์, ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการพิจารณาการขนส่งหลายรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล Mathematical Models for Multimodal Transportations of Sugar Industry การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
3 722 Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Chris Hicks Modified Biogeography-Based Optimisation of facility layout design problem in multi-row configuration The 19th International Working Seminar on Production Economics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Innsbruck, Austria   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเลย ศิษฎา สิมารักษ์ 12 ก.พ. 2563 ถึง 
8 ก.ย. 2563
1,025,400.00 102,540.00 งบภายนอก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
รวม       1,025,400.00 102,540.00    

ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank