Untitled Document
เมนูหลัก
 
คำอธิบายรายวิชาฝึกงาน
ข้อแนะนำฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน
 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 
คู่มือการฝึกงานเสริมสร้างทักษะ
     ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
01-ข้อมูลสถานประกอบการ
02-หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน
03-แบบแจ้งนิสิตออกฝึกงาน
04-บริษัทปฏิเสธ
05-เปลี่ยนแปลงที่ฝึกงาน
06-แบบบันทึกประจำวัน
07-ข้อมูลเบื้องต้น สัปดาห์ที่ 2
08-แจ้งการเข้านิเทศนืสืตฝึกงาน
09-แบบบันทึกการนิเทศนิสิตฝึกงาน
10-แบบประเมินผลนิสิตฝึกงาน
11-สถานประกอบการในมุมมองของนิสิต
12-รายงานการฝึกงาน
แบบยื่นความประสงค์จะขอฝึกงาน นิสิตรหัส 63
หนังสือแสดงความยินยอมให้นิสิตเข้ารับการฝึกงาน
ระเบียบประกาศและแบบฟอร์มของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ประกาศเรื่องอัตราเงินสมทบกองทุน
       สวัสดิการ
      ประกาศกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
      ประกาศแนวปฎิบัติการจ่ายเงิน
      แบบฟอร์มขอรับเงินกรณีเสียชีวิต
      แบบฟอร์มขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มรับเงินกรณีสูญเสียอวัยวะ
        และทุพพลภาพ
      ใบมอบฉันทะกรณีมารับด้วยตัวเองไม่ได้
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
เอกสารรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2565 (Login NU)
รายชื่อการรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2565
 
เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำหรับนิสิตบันทึกข้อมูล

 
ปฏิทิน
 

 
กำหนดการสำคัญ
 


กำหนดปฏิทินการฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2566

(รหัส 64) ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

26 กรกฎาคม 66 – 11 สิงหาคม 66
ภาควิชาฯ หรือ สาขาวิชาฯ นัดประชุมนิสิตเพื่ออธิบายและชี้แจงการฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน
26 กรกฎาคม 66 – 11 สิงหาคม 66
ภาควิชาฯ จัดส่งรายชื่อ นิสิตตกแผน ที่จะดำเนินการ ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน เพื่อนำเข้าระบบฝึกงาน
7-18 สิงหาคม 66
นิสิตส่งเอกสารผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านระบบฝึกงาน
7-18 สิงหาคม 66
นิสิตกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงในระบบฝึกงานของคณะฯ
18 สิงหาคม 66 ถึง 31 ตุลาคม 66
1) นิสิตหาสถานประกอบการให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
2) นิสิตกรอกข้อมูลสถานประกอบการลงในแบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน แล้วส่งเอกสารให้กับภาควิชาฯ
1-10 พฤศจิกายน 66
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลสถานประกอบการ พร้อมรายชื่อนิสิต ลงในระบบฝึกงาน โดยให้ภาควิชาฯ ตรวจสอบ ชื่อนิสิต ชื่อบุคคล ตำแหน่ง ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่ถูกต้อง ก่อนกรอกข้อมูล
13-17 พฤศจิกายน 66
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม/จัดเอกสารใส่ซอง/จัดทำทะเบียนลงคุม และส่งให้ภาควิชาเพื่อให้นิสิตส่งไปยังสถานประกอบการ นิสิตถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ชุด เพื่อสะดวกในการติดตามจดหมาย
18 พฤศจิกายน 66 ถึง 31 มกราคม 67
นิสิตติดตาม หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน ที่ส่งไปยังสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://web.eng.nu.ac.th/student/
กรณีที่พบว่ายังไม่ได้มีการยืนยันการรับเข้าฝึกงาน
จากสถานประกอบการ ให้นิสิตติดตามการตอบรับการเข้าฝึกงานจากสถานประกอบการโดยตรง จนกระทั่งได้มีข้อมูลการยืนยันการรับเข้าฝึกงาน นิสิตเช็คข้อมูลได้ที่ “ระบบฝึกงาน”
กรณีที่สถานประกอบการแจ้งว่า ปฏิเสธการรับนิสิตเข้าฝึกงาน
ให้นิสิตรีบติดต่อภาควิชาฯ เพื่อจัดทำ แบบฟอร์ม 04 บริษัทปฏิเสธ โดยให้นิสิตเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6 จนถึงขั้นที่ 8 ใหม่อีกครั้ง
1-2 กุมภาพันธ์ 67
งานกิจการนิสิตฯ สรุปข้อมูลประวัตินิสิตที่จะออกฝึกงานทั้งหมด ส่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ระหว่างฝึกงาน
1-29 กุมภาพันธ์ 67
กรณีนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ได้ นิสิตต้องจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านอาจารย์ประจำรายวิชาฝึกงาน และส่งภาควิชาฯ หรือสาขา
11-15 มีนาคม 67
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 67
วันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารที่นิสิตจะได้รับในวันปฐมนิเทศ
1. นิสิตรับเอกสาร หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน และเอกสารประเมินผลนิสิตฝึกงาน
2. หนังสือแจ้งสิทธิ์การรักษาพยาบาล
วันที่ 1 เมษายน 67 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 67
นิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ ตามระยะเวลาที่คณะฯ กำหนด
9-19 เมษายน 67
นิสิตต้องส่งเอกสาร แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตส่งเอกสารทาง E-Mail ของแต่ละภาควิชา
23 เมษายน – 8 มิถุนายน 67
ภาควิชาฯ นิเทศฝึกงานนิสิต โดยภาควิชาฯจะต้องแจ้งกำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงาน ให้กับงานกิจการนิสิตฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
17-21 มิถุนายน 2567
นิสิตส่งแบบประเมินการฝึกงานพร้อมรายงานการฝึกงาน และ นิสิตนำเสนอการฝึกงานที่ภาควิชาฯ
24 มิถุนายน 2567
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ
สัปดาห์ที่ 1-2ของการเปิดภาคเรียนต้น/67
นิสิตรับหนังสือขอขอบคุณ เพื่อส่งกลับสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ --- บริษัท นากาโตะ อีท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[9/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ --- บริษัท ยัวร์แอพส์ จำกัด ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[8/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี --- องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[6/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า --- บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แพร่ ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[6/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา --- บริษัท โฮมแมกซ์ เดอะบิวเดอร์ จำกัด ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[6/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ --- บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[5/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล --- บริษัทไดซิน จำกัด สาขาขอนแก่น ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[5/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า --- บริษัท จิกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[2/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ --- บริษัท คอมแม็ทส์ อินเตอร์ เทรด จำกัด ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[2/02/2567]
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี --- บริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ (ชลบุรี) จำกัด ตอบรับเข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/66 วันที่ 1 เมษายน - 14 มิถุนายน 2567[1/02/2567]

                                                                              
 
 

เกณฑ์การประเมินการผ่านฝึกงาน

1. ส่งเอกสารครบ 10 คะแนน
 • 1.1 EN_Training 01
 • 1.2 EN_Training 02
 • 1.3 EN_Training 05
 • 1.4 รายงานการฝึกงาน
 • 1.5 บันทึกประจำวันการฝึกงานของนิสิต
 • 2. การประเมินจากวิศวกรพี่เลี้ยง 50 คะแนน
  3. รายงานการฝึกงาน 20 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน
  รวม
  100 คะแนน
  หมายเหตุ 1. หากคะแนนเกิน 70 คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินผล   
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิยาลัยนเรศวร
  99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  0-5596-4015  โทรสาร  0-5596-4000
     © 2007 Faculty of Engineering
  :: Naresuan University All rights reserved. Terms of Use ::
  Webmaster : rattanak @ nu.ac.th