ฝึกงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา

# ลำดับ # ชื่อโครงงาน # อาจารย์ที่ปรึกษา # สมาชิกในกลุ่ม