ฝึกงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา

# ลำดับ # ชื่อโครงงาน # อาจารย์ที่ปรึกษา # สมาชิกในกลุ่ม