คำอธิบาย

(ขณะนี้ได้ทำการปิดระบบการบันทึกข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ในการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตสามารถเลือกรูปแบบการฝึกงานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. เลือกรูปแบบการฝึกงานกับบริษัท โดยที่เป็นการฝึกงานโดยวิธีการทำงาน Online
2. เลือกรูปแบบการรับงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือการใช้งาน

ฝึกงานกับบริษัท

# สาขา # จำนวน
วิศวกรรมโยธา 6
วิศวกรรมอุตสาหการ 59
วิศวกรรมเครื่องกล 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 8
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
วิศวกรรมวัสดุ 4
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12
วิศวกรรมเคมี 0

ฝึกงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา

# สาขา # จำนวน
วิศวกรรมโยธา 21
วิศวกรรมอุตสาหการ 1
วิศวกรรมเครื่องกล 36
วิศวกรรมไฟฟ้า 24
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 25
วิศวกรรมวัสดุ 10
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16
วิศวกรรมเคมี 23