คำอธิบาย

ในการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 นิสิตสามารถเลือกรูปแบบการฝึกงานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. เลือกรูปแบบการฝึกงานกับบริษัท โดยที่เป็นการฝึกงานโดยวิธีการทำงาน Online
2. เลือกรูปแบบการรับงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือการใช้งาน

ปีการศึกษา


ฝึกงานกับบริษัท

# สาขา # เทอม 1 # เทอม 2 # ภาคฤดูร้อน
วิศวกรรมโยธา 0 0 0
วิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0
วิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0
วิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0 0 0
วิศวกรรมวัสดุ 0 0 0
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0 0
วิศวกรรมเคมี 0 0 0

ฝึกงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา

# สาขา # เทอม 1 # เทอม 2 # ภาคฤดูร้อน
วิศวกรรมโยธา 0 0 0
วิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0
วิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0
วิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0 0 0
วิศวกรรมวัสดุ 0 0 0
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0 0
วิศวกรรมเคมี 0 0 0