Untitled Document
เมนูหลัก
 
คำอธิบายรายวิชาฝึกงาน
ข้อแนะนำฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละปี
รายชื่อนิสิตที่เข้าฝึกงาน
ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน
 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 
คู่มือการฝึกงานเสริมสร้างทักษะ
     ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
01-ข้อมูลสถานประกอบการ
02-หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน
03-แบบแจ้งนิสิตออกฝึกงาน
04-บริษัทปฏิเสธ
05-เปลี่ยนแปลงที่ฝึกงาน
06-แบบบันทึกประจำวัน
07-ข้อมูลเบื้องต้น สัปดาห์ที่ 2
08-แจ้งการเข้านิเทศนืสืตฝึกงาน
09-แบบบันทึกการนิเทศนิสิตฝึกงาน
10-แบบประเมินผลนิสิตฝึกงาน
11-สถานประกอบการในมุมมองของนิสิต
12-รายงานการฝึกงาน
ระเบียบประกาศและแบบฟอร์มของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ประกาศเรื่องอัตราเงินสมทบกองทุน
       สวัสดิการ
      ประกาศกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
      ประกาศแนวปฎิบัติการจ่ายเงิน
      แบบฟอร์มขอรับเงินกรณีเสียชีวิต
      แบบฟอร์มขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มรับเงินกรณีสูญเสียอวัยวะ
        และทุพพลภาพ
      ใบมอบฉันทะกรณีมารับด้วยตัวเองไม่ได้
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
เอกสารรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 (Login NU)
รายชื่อผู้ไม่ผ่านการรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2562
 
เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำหรับนิสิตบันทึกข้อมูล

 
ปฏิทิน
 

 
กำหนดการสำคัญ
 


กำหนดปฏิทินการฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2564

นิสิตฝึกงานรหัส 62 (ปี 3) ลักษณะ Internship From Home
ฝึกงานจากที่พักโดยรับข้อฝึกงานจากคณาจารย์ในสาขาหรือจากสถานประกอบการ
กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับสถานประกอบการต้องเป็นลักษณะ ONLINE เท่านั้น


16-31 สิงหาคม 2564
ภาควิชาฯ นัดประชุมนิสิตเพื่ออธิบายและชี้แจงการฝึกงานในลักษณะ Internship From Home ฝึกงานจากที่พักโดยรับข้อฝึกงานจากคณาจารย์ในสาขาหรือจากสถานประกอบการ
1-15 กันยายน 2564
นิสิตกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงในระบบฝึกงานของคณะฯ เพื่อใช้ข้อมูลส่งจดหมายไปยังที่พักของผู้ปกครองนิสิต ์
16-30 กันยายน 2564
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ออกหนังสือถึงผู้ปกครองนิสิตรหัส 62 (ปี 3) เพื่อชี้แจงเรื่องการฝึกงานในลักษณะ Internship From Home
1-15 ตุลาคม 2564
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองนิสิต
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565
นิสิตหาหัวข้อฝึกงานจากคณาจารย์ในสาขาหรือจากสถานประกอบการ (ลักษณะ Internship From Home)
10-21 มกราคม 2565
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลหัวข้อฝึกงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา/สถานประกอบการ ในระบบฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
24-31 มกราคม 2565
งานกิจการนิสิตฯ สรุปข้อมูลการฝึกงานของนิสิต เพื่อแจ้งสรุปภาระงานอาจารย์ในส่วนของบริการวิชาการ โดยนับเป็นหัวข้อฝึกงาน 150 ภาระงานต่อโครงการ/หัวข้อ
18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565
นิสิตชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
1-10 เมษายน 2565
กรณีนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานได้ ให้นิสิตแจ้งภายในวันที่ 1-10 เมษายน 2565 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านภาควิชาฯ
11 เมษายน 2565
วันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กิจกรรมบังคับคณะ) นิสิตที่ลงทะเบียนฝึกงานทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
นิสิตเข้าฝึกงานจากที่พักโดยรับข้อฝึกงานจากคณาจารย์ในสาขาหรือจากสถานประกอบการ
24 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


นิสิตฝึกงานรหัส 61 (ปี 4) ลักษณะ Internship From Home
ฝึกงานจากที่พักโดยรับข้อฝึกงานจากคณาจารย์ในสาขา
หรือจากสถานประกอบการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงแรก วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 :
Internship From Home ฝึกงานจากที่พักโดยรับหัวข้อฝึกงานจากคณาจารย์ในสาขา
หรือจากสถานประกอบการ กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับสถานประกอบการต้องเป็นลักษณะ ONLINE เท่านั้น
ช่วงสอง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2564 :
นิสิตต้องลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายเพิ่มทักษะและประสบการณ์
ทางวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องจัดโดยภาควิชาฯ ควบคู่กับการเรียนภาคเรียน


10-18 สิงหาคม 2564
ภาควิชาฯ สรุปรายชื่อนิสิตที่จะฝึกงานส่งงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564
นิสิตหาหัวข้อฝึกงานจากคณาจารย์ในสาขาหรือจากสถานประกอบการ (ลักษณะ Internship From Home)
18-24 กันยายน 2564
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลห้วข้อฝึกงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา/สถานประกอบการ ในระบบฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
27-30 กันยายน 2564
งานกิจการนิสิตฯ สรุปข้อมูลการฝึกงานของนิสิต เพื่อแจ้งสรุปภาระงานอาจารย์ในส่วนของบริการวิชาการ โดยนับเป็นหัวข้อฝึกงาน 150 ภาระงานต่อโครงการ/หัวข้อ
5-8 พฤศจิกายน 2564
นิสิตลงทะเบียนฝึกงานพร้อมภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564
26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
นิสิตฝึกงานจากที่พักโดยรับข้อฝึกงานจากคณาจารย์ในสาขาหรือจากสถานประกอบการ
22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2564
นิสิตต้องลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องจัดโดยภาควิชาฯ ควบคู่กับการเรียนภาคเรียนปลาย/2564

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ปฏิเสธรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[27/01/2565]
  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[25/01/2565]
  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร ปฏิเสธการรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[24/01/2565]
  บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[24/01/2565]
  บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[24/01/2565]
  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[24/01/2565]
  บริษัท ไทย เค. บอยเลอร์ จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[24/01/2565]
  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[21/01/2565]
  บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[21/01/2565]
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที พาวเวอร์ คิง 999 ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน ภาคเรียนฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564[21/01/2565]

                                                                              
 
 

เกณฑ์การประเมินการผ่านฝึกงาน

1. ส่งเอกสารครบ 10 คะแนน
 • 1.1 EN_Training 01
 • 1.2 EN_Training 02
 • 1.3 EN_Training 05
 • 1.4 รายงานการฝึกงาน
 • 1.5 บันทึกประจำวันการฝึกงานของนิสิต
 • 2. การประเมินจากวิศวกรพี่เลี้ยง 50 คะแนน
  3. รายงานการฝึกงาน 20 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน
  รวม
  100 คะแนน
  หมายเหตุ 1. หากคะแนนเกิน 70 คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินผล   
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิยาลัยนเรศวร
  99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  0-5596-4015  โทรสาร  0-5596-4000
     © 2007 Faculty of Engineering
  :: Naresuan University All rights reserved. Terms of Use ::
  Webmaster : rattanak @ nu.ac.th