Untitled Document
เมนูหลัก
 
คำอธิบายรายวิชาฝึกงาน
ข้อแนะนำฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละปี
รายชื่อนิสิตที่เข้าฝึกงาน
ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 
คู่มือการฝึกงานเสริมสร้างทักษะ
     ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
01-ข้อมูลสถานประกอบการ
02-หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน
03-แบบแจ้งนิสิตออกฝึกงาน
04-บริษัทปฏิเสธ
05-เปลี่ยนแปลงที่ฝึกงาน
06-แบบบันทึกประจำวัน
07-ข้อมูลเบื้องต้น สัปดาห์ที่ 2
08-แจ้งการเข้านิเทศนืสืตฝึกงาน
09-แบบบันทึกการนิเทศนิสิตฝึกงาน
10-แบบประเมินผลนิสิตฝึกงาน
11-สถานประกอบการในมุมมองของนิสิต
12-รายงานการฝึกงาน
ระเบียบประกาศและแบบฟอร์มของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ประกาศเรื่องอัตราเงินสมทบกองทุน
       สวัสดิการ
      ประกาศกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
      ประกาศแนวปฎิบัติการจ่ายเงิน
      แบบฟอร์มขอรับเงินกรณีเสียชีวิต
      แบบฟอร์มขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มรับเงินกรณีสูญเสียอวัยวะ
        และทุพพลภาพ
      ใบมอบฉันทะกรณีมารับด้วยตัวเองไม่ได้
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
เอกสารรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 (Login NU)
รายชื่อผู้ไม่ผ่านการรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2562
 
เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำหรับนิสิตบันทึกข้อมูล

 
ปฏิทิน
 

 
กำหนดการสำคัญ
 


กำหนดการดำเนินการ รายวิชาฝึกงานโดยใช้โปรแกรม E-training
(รหัส 60) ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

2-6 พฤศจิกายน 2563
- ภาควิชาฯ รวบรวมเอกสารที่แสดงว่า นิสิตผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร จาก NULC/คณะฯ หรือเอกสารแสดงการผ่านภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป
- ภาควิชาฯ ส่งชื่อนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่จะลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน ส่งไฟล์ให้คุณวิสุทธิ์ฯ เพื่อนำเข้าระบบฝึกงาน
9-15 พฤศจิกายน 2563
คณะฯ นัดประชุมนิสิตเพื่ออธิบายและชี้แจงการฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน
1) สำรวจจำนวน และรายชื่อนิสิต ที่มีความประสงค์จะฝึกงาน
2) ชี้แจงข้อมูล/ระเบียบ/ประกาศ/ปฏิทินดำเนินการฝึกงาน
3) ให้นิสิตลงนามรับทราบข้อมูล
หมายเหตุ นิสิตไม่เข้าร่วมประชุมตามกำหนดของภาควิชาฯ จะถูกตัดสิทธิ์การไปฝึกงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การฝึกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
9-13 พฤศจิกายน 2563
1) นิสิตกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงในระบบฝึกงานของคณะฯ http://web.eng.nu.ac.th/student/
สำหรับแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล ในโปรแกรม E-training
2) ขอให้นิสิตทุกคนตรวจสอบสิทธิ์ว่า ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือไม่ ถ้าไม่มีรายชื่อขอให้นิสิตติดต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เนื่องจากช่วงระยะเวลาฝึกงานต้องทำเรื่องย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลใกล้ที่ฝึกงาน
--ตรวจสิทธิ์--
https://mbdb.cgd.go.th/wel/
14 พฤศจิกายน 2563 -18 ธันวาคม 2564
นิสิตหาสถานประกอบการเองโดยให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน กรอกข้อมูลสถานประกอบการลงใน แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน แล้วส่งเอกสารให้กับภาควิชาฯ
21-25 ธันวาคม 2564
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลสถานประกอบการ พร้อมรายชื่อนิสิต ลงในโปรแกรม E-training โดยให้ภาควิชาฯ ตรวจสอบ ชื่อนิสิต ชื่อบุคคล ตำแหน่ง ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่ถูกต้อง ก่อนกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม
4-5 มกราคม 2564
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม/จัดเอกสารใส่ซอง/จัดทำทะเบียนลงคุม
6-7 มกราคม 2564
นิสิตติดต่อห้องกิจการนิสิตฯ หรือภาควิชาฯ (กำหนดโดยภาควิชาฯ ) เพื่อขอรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน แล้วดำเนินการจัดส่งไปยังสถานประกอบการด้วยตัวเอง
8 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
นิสิตติดตาม หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน ที่ส่งไปยังสถานประกอบการ โดยเข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม E-training
กรณีที่พบว่ายังไม่ได้มีการยืนยันการรับเข้าฝึกงานจากสถานประกอบการ
ให้นิสิตติดตามการตอบรับการเข้าฝึกงานจากสถานประกอบการโดยตรง จนกระทั่งได้มีข้อมูลการยืนยันการรับเข้าฝึกงาน ปรากฏในโปรแกรม E-training
กรณีที่สถานประกอบการแจ้งว่าไม่รับนิสิตเข้าฝึกงาน
ให้นิสิตรีบติดต่อภาควิชาฯ เพื่อจัดทำ แบบฟอร์ม 04 บริษัทปฏิเสธ โดยให้นิสิตเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 จนถึงขั้นที่ 9 ใหม่อีกครั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2564
งานกิจการนิสิตฯ สรุปข้อมูลประวัตินิสิตที่จะออกฝึกงานทั้งหมด ส่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ระหว่างฝึกงาน
22-25 กุมภาพันธ์ 2564
กรณีนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ได้ ขอให้นิสิตแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านภาควิชาฯ
22-25 กุมภาพันธ์ 2563
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคุม
ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ได้รับการตอบรับจากบริษัทจนถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564
นิสิตที่ได้รับการตอบรับเข้าฝึกงานแล้ว นิสิตต้องนำเอกสารแบบขอแจ้งนิสิตออกฝึกงาน ให้ผู้ปกครองลงนามแล้วส่งที่งานกิจการนิสิตฯ ก่อนออกวันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
วันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
สิ่งที่นิสิตจะได้รับในวันปฐมนิเทศ
1. นิสิตรับเอกสาร หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน และเอกสารประเมินผลนิสิตฝึกงาน แบบออนไลน์
2. หนังสือแจ้งสิทธิ์การรักษาพยาบาล
19 เมษายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
นิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ
19 เมษายน 2564 ถึง 23 เมษายน 2564
นิสิตต้องส่งเอกสาร แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตส่งเอกสารทาง E-Mail ของแต่ละภาควิชา
9 เมษายน 2564 ถึง 4 มิถุนายน 2564
ภาควิชาฯ นิเทศฝึกงานนิสิต โดยภาควิชาฯจะต้องแจ้งกำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงาน ให้กับงานกิจการนิสิตฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
21-25 มิถุนายน 2564
นิสิตส่งแบบประเมินการฝึกงานพร้อมรายงานการฝึกงาน และ นิสิตนำเสนอการฝึกงานที่ภาควิชาฯ
25-30 มิถุนายน 2564
ส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  บริษัท เค.ที. กิ๊ฟบ๊อก จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าฝึกงานแบบออนไลน์[8/04/2564]
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีบี พรีหอร์ม แอนด์ พลาสติก ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าฝึกงานแบบออนไลน์[7/04/2564]
  บริษัท ศิริโชค ชุดเครื่องแบบ จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าฝึกงานแบบออนไลน์[7/04/2564]
  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าฝึกงานแบบออนไลน์[7/04/2564]
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าฝึกงาน แบบออนไลน์[7/04/2564]
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าฝึกงาน แบบออนไลน์[7/04/2564]
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าฝึกงาน แบบออนไลน์[7/04/2564]
  บริษัท บิ้วตี้ คอนแมต จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าฝึกงาน แบบออนไลน์[7/04/2564]
  บริษัท ไพโรจน์ ไพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าฝึกงาน แบบออนไลน์[7/04/2564]
  บริษัท ไทยไวนิล จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ่เข้าฝึกงานแบบออนไลน์[5/04/2564]

                                                                              
 
 

เกณฑ์การประเมินการผ่านฝึกงาน

1. ส่งเอกสารครบ 10 คะแนน
 • 1.1 EN_Training 01
 • 1.2 EN_Training 02
 • 1.3 EN_Training 05
 • 1.4 รายงานการฝึกงาน
 • 1.5 บันทึกประจำวันการฝึกงานของนิสิต
 • 2. การประเมินจากวิศวกรพี่เลี้ยง 50 คะแนน
  3. รายงานการฝึกงาน 20 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน
  รวม
  100 คะแนน
  หมายเหตุ 1. หากคะแนนเกิน 70 คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินผล   
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิยาลัยนเรศวร
  99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  0-5596-4015  โทรสาร  0-5596-4000
     © 2007 Faculty of Engineering
  :: Naresuan University All rights reserved. Terms of Use ::
  Webmaster : rattanak @ nu.ac.th