ผศ.ดร อนันต์ชัย   อยู่แก้ว
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ : G03025
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร อนันต์ชัย   อยู่แก้ว
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน : วิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
สายงาน : ผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โทรศัพท์ภายใน : 0-5596-4234
E-Mail : ananchaiu@nu.ac.th