ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลโทรศัพท์.0-5596-4230-1
โทรสาร.0-5596-4004