รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โปรแกรมสื่อสารด้านรูปภาพสำหรับผู้สูงอายุ
จากชุดโครงการ :
  เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสังคมผู้สูงอายุ [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์  [ 50.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ผศ.ดร.สิรภพ ทัพมงคล [30.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: น.ส.สุวรรณา ภู่ทิม [20.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน  500,000 บาท
ระยะเวลา :
 16 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

blank