รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการพัฒนาชุดฝึกหัดการขับขี่จักรยานยนต์ติดตั้งเช็นเซอร์เพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย
จากชุดโครงการ :
  นวัตกรรมถนนปลอดภัย [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
รองหัวหน้าโครงการย่อย: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ  [ 25.00%]

หัวหน้าโครงการย่อย: ปองพันธ์ โอทกานนท์  [ 50.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [ 25.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  374,550 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย / เป้าหมายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ระยะเวลา :
 30 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2563

blank