รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 3) การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งตำแหน่งรถไฟฟ้า
จากชุดโครงการ :
  (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: เศรษฐา ตั้งค้าวานิช  [ 100.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้  564,000 บาท
ระยะเวลา :
 10 พฤศจิกายน 2555 - 10 พฤศจิกายน 2556

blank